اخبار - آرشیو

به مناسبت روز بین‌المللی مراقبتی از سوی مرکز مشاوره دانشگاه تهران منتشر شد

خودمراقبتی از دیدگاه رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه

روابط عمومی پردیس البرز- دفتر مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز بین‌المللی خودمراقبتی گفتارهایی دربارۀ خودمراقبتی منتشر کرده‌اند.

ادامه مطلب