ارتباط با ما

تعداد بازدید:۴۶۶
ارتباط با ما

تماس:

تلفن: تماس با دانشگاه - ۸۸۹۵۵۶۸۵

رایانامه:

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

ارسال پیام

لطفاً بعد از ورود و انتخاب پردیس‌ها و دانشکده‌ها و سپس انتخاب پردیس البرز از لیست و رفتن به مرحله بعد، درخواست خود را درج فرمائید.