رئیس واحد آموزش

تعداد بازدید:۱۵۳۳۹

مهدی فرخی

رئیس اداره خدمات آموزشی پردیس البرز دانشگاه تهران

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۸۸۹۵۵۶۹۳

پست الکترونیک: m.farokhi@ut.ac.ir

گذاشتن پیغام

شرح وظایف:

 • نظارت بر اجرای کلیه قوانین و مقررات آموزشی
 • نظارت بر انجام کلیه خدمات آموزشی
 • نظارت بر امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • برنامه ریزی برای بهبود روند آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 • رسیدگی و پاسخگویی به موارد خاص مشکلات آموزشی دانشجویان
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس و ارائه پیشنهادات آموزشی در رابطه با بهبود کمّی و کیفی آموزش
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور هماهنگی با برنامه‌های کلان در دانشگاه
 • نظارت بر کلیه مکاتبات وارده و انجام اقدامات مقتضی در این خصوص
 • امضا کلیه گواهی‌ها و مکاتبات مربوط به دانشجویان
 • برنامه ریزی امتحانات در پایان هر نیمسال تحصیلی
 • انجام محاسبات مربوط به حق التدریس و حق التحقیق استادان در پایان هر نیمسال تحصیلی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون‌های دوره دکتری در هر سال تحصیلی
 • برنامه ریزی جهت ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در هر سال تحصیلی