معاون اجرایی

تعداد بازدید:۶۸۹
معاون اجرایی

آقای دکتر سید احمد فیروزآبادی

دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

 • مشاور رئیس و عضو هیأت رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران
 • معاونت اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی
 • دو دوره مدیریت گروه مطالعات توسعه اجتماعی
 • سردبیری مجله علمی-پژوهشی توسعه محلی (روستایی- شهری)
 • عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ مردم ایران وابسته به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • عضویت هیأت مدیره انجمن انسان شناسی ایران
 • مدیر گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی روستایی انجمن جامعه شناسی ایران
 • مسئولیت کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تحصیلات:

 • دکتری، ۱۳۸۴، جامعه شناسی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد، ۱۳۷۶، جامعه شناسی، دانشگاه تهران

راهنمای پایان نامه‌ها:

 • تحلیلِ کیفی پیامدهای اقتصادی و فرهنگی صنعتی شدن (مورد مطالعه، روستاهای حومه طرح پتروشیمی مهاباد)
 • فیروزآبادی سید احمد (۱۳۹۸)., مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران, یازدهم (چهارم), ۴۳.
 • مطالعه تفسیری هژمونی ارزشهای بازار در مناطق مرزی نمونه موردی: شهرستان بانه و روستاهای دهستان شوی
 • فیروزآبادی سید احمد, احمدی هیوا (۱۳۹۸)., مجله مطالعات اجتماعی ایران, سیزدهم (یک).
 • توسعه اجتماعی نظریه و اقدام
 • فیروزآبادی سید احمد, دباغی حمیده (۱۳۹۸).
 • صنعتی شدن و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی
 • فیروزآبادی سید احمد, کریم نژاد علی (۱۳۹۷)., مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی, ۶ (۴), ۳۵.
 • تعاونی‌های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی
 • فیروزآبادی سید احمد, ایمانی جاجرمی حسین, دباغی حمیده (۱۳۹۷)، زن در توسعه و سیاست, ۱۶ (۱), ۱۴۹.

 

ارتباط با معاون اجرایی پردیس: ۸۸۳۹۱۴۰۰