معاون اجرایی

تعداد بازدید:۱۰۰
معاون اجرایی

آقای دکتر سید احمد فیروزآبادی

 

تحصیلات

دکتری، ۱۳۸۴، جامعه شناسی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد، ۱۳۷۶، جامعه شناسی، دانشگاه تهران

 

راهنمایی پ ایان نامه‌ها

تحلیلِ کیفی پیامدهای اقتصادی و فرهنگی صنعتی شدن (مورد مطالعه، روستاهای حومه طرح پتروشیمی مهاباد)

فیروزآبادی سید احمد (۱۳۹۸)., مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران, یازدهم (چهارم), ۴۳.

مطالعه تفسیری هژمونی ارزشهای بازار در مناطق مرزی نمونه موردی: شهرستان بانه و روستاهای دهستان شوی

فیروزآبادی سید احمد, احمدی هیوا (۱۳۹۸)., مجله مطالعات اجتماعی ایران, سیزدهم (یک).

توسعه اجتماعی نظریه و اقدام

فیروزآبادی سید احمد, دباغی حمیده (۱۳۹۸).

صنعتی شدن و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی

فیروزآبادی سید احمد, کریم نژاد علی (۱۳۹۷)., مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی, ۶(۴), ۳۵.

تعاونی‌های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی

فیروزآبادی سید احمد, ایمانی جاجرمی حسین, دباغی حمیده (۱۳۹۷)., زن در توسعه و سیاست, ۱۶(۱), ۱۴۹.

 

رخ نما