خوابگاه دانشجویی

تعداد بازدید:۲۳۳۵

خوابگاه

دانشگاه تهران برای اختصاص خوابگاه دانشجویی به دانشجویان شهریه پرداز و نوبت دوم تعهدی ندارد و این دانشجویان در صورت نیاز می‌توانند از خوابگاه‌های خودگردان معرفی شده کوی دانشگاه تهران استفاده کنند.