اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۹۰۶۷

بابک نجفی

رئیس اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

تحصیلات: 

شماره تماس: ۸۸۹۵۵۵۲۶

پست الکترونیک: