اولویت‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۸۶۴

اولویت‌های پژوهشی

 

 • بررسی تأثیر اصلاح تعرفه آب بر ارتقا بهره وری آب در صنایع منتخب پر مصرف کشور ،۱۳۹۹/۹/۱۰، شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • داده‌های بزرگ و تحلیل داده و داده کاوی بانک مسکن، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، بانک مسکن
 • بررسی مقایسه‌ای بانکداری توسعه‌ای در ایران و سایر کشورهای اسلامی، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، بانک مسکن
 • بررسی و شبیه سازی راندمان جداسازی Slug واحد ۴۰۰ و ارائه راه کارهای جهت ارتقا راندمان جداسازی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی راه کارهای جایگزین جهت تنظیم نقطه شبنم هیدروکربنی در پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای هیبریدی جهت کاهش میزان آب ورودی به بسترهای جذب پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی جامع ارتقا راندمان کوره‌های فرآیندی واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و شبیه سازی به منظور ارتقا راندمان مبدل‌های احیا در واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت جذب جاذبه‌ای مورد استفاده در نمزدایی از گاز طبیعی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور شناسایی مؤلفه‌های نوآوری فناورانه در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت زنجیره تأمین تاب آور در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهای ناایمن با استفاده از تکنیک‌های ایمنی مبتنی بر رفتار BBS ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ HSE در سازمان ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی نظام سلامت کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت استعداد در سازمان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در شرکت، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی بوروکراسی سازمانی در شرکت بر مبنای دیدگاه‌های جابجایی هدف، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران و سرپرستان در شرکت‌های پالایشی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی، تبیین و اولویت بندی عوامل ریسک مالی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناخت چالشهای پیش روی مسؤولیت اجتماعی شرکت و راهکارهای مرتبط با آن، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان ارائه راهکار، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی موانع یادگیری سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر چابکی سازمان،، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تأثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی سلامت اداری و سازمانی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی نظام جبران خدمات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر وضعیت سلامتی رانندگان ماشین‌های صنعتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی روشنایی در محیط کار و بررسی تأثیر آن در بهره وری نیروی کار و وقوع حوادث، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی مواجهه با گرما / سرمای ناشی از عملیات ومحیط وخطر گرمازدگی در کارکنان واعمال روش‌های کنترلی مناسب برای محافظت افراد با در نظر گرفتن علائم حیاتی (دمای بدن-نبض وفشار خون)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات گرمای محیط کار در بهره وری کارگران واحدهای عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی ریسک‌های بهداشت حرفه‌ای مواجهه با عوامل شیمیایی و آلاینده‌های محیط کار وارتباط آن با نتایج پایش های بیولوژیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روش‌های مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتی واجرای روش‌های کنترلی برای بهبود پوسچرهای کاری وایستگاه های کاری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان اداری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی محیط‌های کاراداری (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی یکی از محیط‌های کار عملیاتی (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی و استقرار سیستم ارگونومی مشارکتی، تأثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وری سازمان و مقایسه آن با ارگونومی سنتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی توانایی کار جسمی (P.W.C) در کارکنان وارایه روش‌های عملی و کاربردی جهت انتخاب مناسب برای کارهای فیزیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب و معرفی سیستم مدیریتی محیط زیست کارآ و مناسب در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست در شرکت پالایش گاز پارسیان (پژوهشی-کاربردی)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه و بررسی روش‌های مختلف ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی در احداث شرکت پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه وبررسی روش‌های مختلف ارزیابی ریسک زیست محیطی در بخش‌های مختلف پالایش شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و مطالعه نوبتکاری و اثرات مخرب آن در کوتاه مدت و بلند مدت بر پرسنل پالایشگاه پارسیان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش مضرات بر سلامتی پرسنل.، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • توانمندسازی نیروی انسانی به منظور ارتقا امنیت سایبری شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تجزیه و تحلیل راه حل‌های نوین ارتباطی و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی مجوزهای انجام کار در پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مدلسازی، مطالعه و ارائه نتایج جهت جایگزینی بستر سیلیکاژل برج‌های نم زدایی با مولکولار سیو و اکتیویتد آلومینا (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • استفاده از روش‌های مناسب جداسازی جهت بالابردن ارزش حرارتی گاز طبیعی (فرایندهای تبریدی، جذب سطحی، غشا (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی بکار گیری نانو پوشش‌های عایق حرارتی در واحدهای عملیاتی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ساخت نانو جاذب های مورد نیاز در فرآورش گاز مانند نم زدایی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی وشبیه سازی فیلترهای ورودی وخروجی موجود در واحدهای نم زدایی وامکان استفاده از تکنولوژی‌های نوین به منظور افزایش راندمان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعات امکان سنجی بازیافت جاذب های مورد استفاده در شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • امکان سنجی استفاده از تکنولوژی‌های نوین در نمک زدایی از میعانات گازی پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی عوامل تخریب بسترهای غربال‌های مولکولی (پودر شدن وکلوخه شدن) در واحدهای نم زدایی گاز طبیعی پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تدوین و اتصال بانک اطلاعاتی جهت شبیه سازی فرایندهای نمزدایی و مرکاپتان زدایی به نرم افزار (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی عملکرد جاذبه‌ای زئولیتی جدید سنتز شده برای جداسازی مرکاپتان H2S وCO2 رطوبت ازگاز طبیعی در شرایط عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مدلسازی استفاده از دو یا چند جاذب در طول یک برج جذب و بررسی راندمان جذب ( بررسی خواص جاذبهایMOFو مقایسه آن با جاذبه‌ای تجاری در جذب رطوبت از گاز طبیعی )(پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه پارسیان با حضور منابع تولید پراکنده به ویژه دیزل ژنراتورها (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • جایابی بهینه بانک‌های خازنی در شبکه برق پالایشگاه با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • - بررسی تأثیر بارهای الکتریکی پالایشگاه بر کیفیت توان با تاکید به پارامتر هارمونیک و توجه ویژه در شرایط گذرا (پایان نامه (، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه و بهینه سازی فرآیند جداسازی در لخته گیرها و ظروف جداکننده واحدهای تثبیت به منظور کاهش مقدار آب در محصول تولیدی مطالعه موردی پارسیان ۲(پ ایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و بکارگیری ترکیبات نانو در خنثی سازی پسماندهای حاوی ترکیبات مرکاپتانی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • امکان سنجی ایجاد ساختار پایه و قابل اطمینان اینترنت اشیا (IOT) در شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی افزایش راندمان، کارآیی، محافظت و نگه داری شبکه‌های نوری در بخش زیرساختهای ارتباطی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تجزیه و تحلیل علل شکست dampening plate های مرحله اول کمپرسورهای اورهد (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • امکان سنجی تزریق ماده ضد خوردگی (Inhibitor) در ورودی کولرهای هوایی و انتخاب ماده بهینه به همراه آنالیز و بررسی عملکرد آن بر میزان نرخ خوردگی تیوب های کولرهای هوایی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی چالش‌های موجود در حوزه مدیریت امنیت ICT در شرکت پالایش گاز پارسیان(پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 •  

  لیست عناوین اطلاع رسانی شده در گذشته و دارای مهلت ارسال پروپوزال:

 • بررسی و شبیه سازی راندمان جداسازی Slug واحد ۴۰۰ و ارائه راه کارهای جهت ارتقا راندمان جداسازی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی راه کارهای جایگزین جهت تنظیم نقطه شبنم هیدروکربنی در پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای هیبریدی جهت کاهش میزان آب ورودی به بسترهای جذب پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی جامع ارتقا راندمان کوره‌های فرآیندی واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و شبیه سازی به منظور ارتقا راندمان مبدل‌های احیا در واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت جذب جاذبه‌ای مورد استفاده در نم زدایی از گاز طبیعی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور شناسایی مؤلفه‌های نوآوری فناورانه در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت زنجیره تأمین تاب آور در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهای ناایمن با استفاده از تکنیک‌های ایمنی مبتنی بر رفتار BBS ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ HSE در سازمان ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی نظام سلامت کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت استعداد در سازمان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در شرکت، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی بوروکراسی سازمانی در شرکت بر مبنای دیدگاه‌های جابجایی هدف، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران و سرپرستان در شرکت‌های پالایشی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی، تبیین و اولویت بندی عوامل ریسک مالی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناخت چالشهای پیش روی مسؤولیت اجتماعی شرکت و راهکارهای مرتبط با آن، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان ارائه راهکار، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی موانع یادگیری سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر چابکی سازمان،، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تأثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی سلامت اداری و سازمانی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی نظام جبران خدمات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر وضعیت سلامتی رانندگان ماشین‌های صنعتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی روشنایی در محیط کار و بررسی تأثیر آن در بهره وری نیروی کار و وقوع حوادث، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی مواجهه با گرما / سرمای ناشی از عملیات ومحیط وخطر گرمازدگی در کارکنان واعمال روش‌های کنترلی مناسب برای محافظت افراد با در نظر گرفتن علائم حیاتی (دمای بدن-نبض وفشار خون)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات گرمای محیط کار در بهره وری کارگران واحدهای عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی ریسک‌های بهداشت حرفه‌ای مواجهه با عوامل شیمیایی و آلاینده‌های محیط کار وارتباط آن با نتایج پایش های بیولوژیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روش‌های مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتی واجرای روش‌های کنترلی برای بهبود پوسچرهای کاری وایستگاه های کاری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان اداری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی محیط‌های کاراداری (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی یکی از محیط‌های کار عملیاتی (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی و استقرار سیستم ارگونومی مشارکتی، تأثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وری سازمان و مقایسه آن با ارگونومی سنتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی توانایی کار جسمی (P.W.C) در کارکنان وارایه روش‌های عملی و کاربردی جهت انتخاب مناسب برای کارهای فیزیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب و معرفی سیستم مدیریتی محیط زیست کارآ و مناسب در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست در شرکت پالایش گاز پارسیان (پژوهشی-کاربردی)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه و بررسی روش‌های مختلف ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی در احداث شرکت پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه وبررسی روش‌های مختلف ارزیابی ریسک زیست محیطی در بخش‌های مختلف پالایش شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و مطالعه نوبتکاری و اثرات مخرب آن در کوتاه مدت و بلند مدت بر پرسنل پالایشگاه پارسیان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش مضرات بر سلامتی پرسنل.، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-97
 • اولویت های پژوهشی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اولویت های پژوهشی آب و فاضلاب مازندران درسال1400

اولویت های پژوهشی دانشکده های دانشگاه تهرن

 

ده محور مصوب شورای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه