هیئت رئیسه پردیس

تعداد بازدید:۷۷۷۰

ساختار پردیس

 

دکتر یونس نوربخش
ریاست
دکتری جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۰

دکتر سید احمد فیروز آبادی
معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی
دکتری جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۰
پست الکترونیکی: afirouzabadi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~afirouzabadi


 

دکتر سید تقی امید نائینی
معاون علمی
دکتری مهندسی عمران

مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۰
پست الکترونیکی: stnaeeni@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~stnaeeni

دکتر محمدرضا سعیدآبادی
مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
دکتری روابط بین المللل
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن :۸۸۹۵۵۵۳۷
پست الکترونیکی: sabadi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~ سبد

دکتر طاهر روشندل اربطانی
مشاور
دکتری مدیریت رسانه
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۰
پست الکترونیکی: arbatani@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~arbatani

دکتر عبدالحسین کلانتری
مشاور
دکتری جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۸۸۰۱۲۲۲۳
پست الکترونیکی: abkalantari@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~abkalantari