هیئت رئیسه پردیس

تعداد بازدید:۹۰۹۸

ساختار پردیس

 

دکتر یحیی بوذری نژاد
رئیس پردیس
دکتری فلسفه
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۰

دکتر سید احمد فیروز آبادی
معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی
دکتری جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۰
پست الکترونیکی: afirouzabadi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~afirouzabadi


 

دکتر علی نخعی
معاون علمی
دکتری مهندسی فراساحل

مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۸۸۳۹۱۴۰۰
پست الکترونیکی: nakhaee@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~anakhaee

دکتر محمدرضا سعیدآبادی
مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
دکتری روابط بین الملل
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن :۸۸۹۵۵۵۳۷
پست الکترونیکی: sabadi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~ سبد

دکتر حسین صادقی

مشاور رئیس و عضو هیئت رئیسه پردیس البرز

مرتبه علمی: استادیار

 

تلفن: ۶۱۱۱۹۳۵۰

پست الکترونیک: hosadeghi@ut.ac.ir 

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~hosadeghi

 

دکتر سیدامیر مرعشی 

مشاور رئیس و عضو هیئت رئیسه پردیس البرز

دکترای بیوانفورماتیک

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن : ۶۶۴۹۱۶۲۲

پست الکترونیک: marashi@ut.ac.ir 

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~marashi