راهنمای خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۶۹۵

لیست راهنماها به تفکیک کاربران

 

راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3140
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط دانشجو https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3644
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3654
راهنمای ثبت درخواست مرخصی ترم تحصیلی https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3634
راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2953
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3551
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب) https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3265