دبیرخانه

تعداد بازدید:۵۸۷

خانم مریم محقق راد
سمت: مسئول دبیرخانه

تلفن ۸۸۳۹۰۸۸۹

راهمنای جامع دانشگاه تهران

لینک پیغام: گذاشتن پیغام

لطفاً بعد از ورود و انتخاب پردیس‌ها و دانشکده‌ها و سپس انتخاب پردیس البرز از لیست و رفتن به مرحله بعد، درخواست خود را درج فرمائید.