رئیس امور دانشجویی

تعداد بازدید:۸۸۸۳

مژگان بابایی توسکی

رئیس امور دانشجویی، فرهنگی و امور ایثارگران

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۸۸۹۵۵۶۸۵

پست الکترونیک: moj_babaei@ut.ac.ir

گذاشتن پیغام