فرم‌ها و آئین نامه‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۵۱۹۲
فرم‌ها و آئین نامه‌های پژوهشی

آئین نامه‌های پژوهشی:

جهت دانلود و مطالعه " آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران" کلیک نما ئید.

جهت دانلود و مطالعه " آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی" کلیک نما ئید.

جهت دانلود و تکمیل " فرم درخواست تشکیل هسته پژوهشی" کلیک نما ئید.