تسویه حساب دانشجویی

تعداد بازدید:۲۱۰۱

تسویه حساب

تسویه و تقسیط وام‌ها پس از اتمام دوره تحصیل آغاز خواهد شد. کلیه دانشجویان اعم از مهمان، انتقالی، انصرافی و محروم از تحصیل هنگام قطع تحصیل ملزم به تسویه حساب با امور دانشجویی هستند.دانشجو قبل از تسویه حساب با امور دانشجویی باید برای ابطال کارت دانشجویی به آموزش مراجعه کرده و پس از دریافت تاریخ فراغت از تحصیل به اداره خدمات دانشجویی مراجعه کند.

آشنایی با فرایند تسویه حساب

عدم بدهی

(دانشجویانی که از وام و خوابگاه استفاده نمی‌کردند).

۱- ثبت درخواست تسویه حساب دربخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان
۲- تأیید درخواست توسط آموزش و ارسال آن به امور دانشجویی
۳- پیگیری و ارسال نامه عدم بدهی به آموزش، توسط کارشناس امور دانشجویی

تسویه نقدی

(دانشجویانی که صرفاً از خوابگاه استفاده می‌کردند و یا تمایل دارند بدهی وام خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند).

۱- ثبت درخواست تسویه حساب دربخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان.
۲- تأیید درخواست توسط آموزش و ارسال آن به امور دانشجویی.

۳- الف) اگر دانشجو در زمان درخواست تسویه حساب تمام بدهی خود را پرداخت نموده باشد باید ابتدا درخواست صدور تسویه حساب را درسامانه صندوق رفاه www.swf.ir ثبت نماید.
ب‌) اگر دانشجو در زمان درخواست تسویه حساب تمام بدهی خود را پرداخت ننموده باشد باید پس از صدور فیش توسط کارشناس امور دانشجویی، نسبت به پرداخت آن اقدام نموده و سپس درخواست تسویه حساب را در سامانه صندوق رفاه ثبت نماید.
۴- پیگیری و ارسال نامه تسویه حساب به آموزش، توسط کارشناس امور دانشجویی.

تقسیط بدهی

(دانشجویانی که تمایل دارند بدهی خود را قسط بندی نمایند).

۱- ثبت درخواست تسویه حساب دربخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان
۲- تأیید درخواست توسط آموزش وارسال آن به امور دانشجویی
۳- صدور فیش ده درصد بدهی توسط کارشناس
۴- پرداخت فیش از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه توسط دانشجو
۵- پیگیری و ارسال نامه تقسیط بدهی به آموزش، توسط کارشناس امور دانشجویی.

زمان ارسال نامه عدم بدهی به آموزش ۲ روز است.

زمان ارسال تسویه نقدی نزدیک به ۳ روز است.

صدور دفتر قسط بلافاصله پس ازپرداخت ۱۰% انجام می‌گیرد.و زمان ارسال نامه به آموزش دو روزمی باشد.