اخبار - آرشیو

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز روانشناسی دانشگاه تهران در آئین دانشجویان ورودی جدید سال ۱۳۹۶ پردیس البرز دانشگاه تهران موضوع: خلاقیت و صفات برتر

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز روانشناسی دانشگاه تهران در آئین دانشجویان ورودی جدید سال ۱۳۹۶ پردیس البرز دانشگاه تهران موضوع: خلاقیت و صفات برتر

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز روانشناسی دانشگاه تهران در آئین دانشجویان ورودی جدید پردیس البرز دانشگاه تهران موضوع: خلاقیت و صفات برتر

ادامه مطلب