مقطع دکتری

تعداد بازدید:۴۰۶

 

نام رشته

گرایش

مدیر رشته

۱

جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

دکتر قاسم زائری (مدیر رشته علوم اجتماعی)

۲

مهندسی صنایع

 

دکتر علی بزرگی امیری (مدیر رشته مهندسی صنایع)

۳

مهندسی متالورژی و مواد

 

دکتر سیدفرشید کاشانی بزرگ (مدیر رشته مهندسی متالورژی و مواد)

۴

محیط زیست

برنامه ریزی محیط زیست

دکتر بابک امیدوار (مدیر رشته محیط زیست)

۵

حقوق خصوصی

 

دکتر حسن بادینی (مدیر رشته حقوق خصوصی و اسلامی)

۶

حقوق بین الملل عمومی

 

دکتر رضا طجرلو (مدیر رشته حقوق عمومی و بین الملل)

۷

حقوق عمومی

 

۸

زبان و ادبیات فارسی

 

دکتر علی محمد موذنی (مدیر رشته زبان و ادبیات فارسی)

۹

زبان و ادبیات عرب

 

دکتر عدنان طهماسبی (مدیر رشته زبان و ادبیات فارسی)

۱۰

علوم اقتصادی

 

دکتر فرخنده جبل عاملی (مدیر رشته علوم اقتصادی)

۱۱

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

۱۲

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی

۱۳

آموزش زبان انگلیسی

 

دکتر عباسعلی رضایی (مدیر رشته زبان انگلیسی)

۱۴

زبان و ادبیات انگلیسی

 

۱۵

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

دکتر عباس نرگسیان (مدیر رشته مدیریت دولتی و مدیریت شهری)

۱۶

مدیریت دولتی

مدیریت رفتار سازمانی

۱۷

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

۱۸

حسابداری

 

دکتر غلامرضا کرمی (مدیر رشته حسابداری)

۱۹

مدیریت مالی

 

دکتر وحید محمودی (مدیر رشته مدیریت مالی)

۲۰

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

دکتر منوچهر انصاری (مدیر رشته مدیریت بازرگانی و MBA )

۲۱

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

۲۲

مدیریت رسانه‌ای

 

دکتر مهدی شریفی (مدیر رشته مدیریت رسانه)

۲۳

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

دکتر محمدرضا تقی زاده (مدیر رشته مدیریت صنعتی)

۲۴

مدیریت صنعتی

مدیریت تولید و عملیات

۲۵

مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری

۲۶

مدیریت منابع انسانی

 

دکتر مهرداد استیری (مدیر رشته مدیریت منابع انسانی و اجرایی)

۲۷

شیمی کاربردی

 

دکتر سیده فاطمه رهنمای رهسپار (مدیر رشته علوم پایه-شیمی)

۲۸

علوم و فناوری نانو

نانو شیمی گرایش نانوسوپرامولکول

۲۹

نانو شیمی

 

۳۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

دکتر فواد صیدی (مدیر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

۳۱

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

۳۲

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

۳۳

مدیریت ورزشی

 

۳۴

فیزیولوژی ورزشی‌

 

۳۵

فیزیولوژی ورزشی‌

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۳۶

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی

۳۷

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

۳۸

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

۳۹

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

۴۰

رفتار حرکتی

 

۴۱

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

دکتر حسین حاتمی نژاد (مدیر رشته جغرافیا)

۴۲

جغرافیای سیاسی

 

۴۳

جغرافیای سیاسی

سازمان سیاسی فضا

۴۴

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر احمد باقری (مدیر رشته الهیات و معارف اسلامی)