مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۹۱

ردیف

نام رشته

گرایش

مدیر رشته

۱

پژوهش علوم اجتماعی‌

 

دکتر قاسم زائری (مدیر رشته علوم اجتماعی)

۲

جامعه شناسی

 

۳

علوم ارتباطات اجتماعی

 

۴

مهندسی معماری

 

دکتر علیرضا عینی فر (مدیر رشته معماری)

۵

ارتباط تصویری

 

دکتر سید محمد فدوی (مدیر رشته هنرهای تجسمی)

۶

طراحی صنعتی

 

دکتر مریم سادات خلیلی (مدیر رشته طراحی صنعتی)

۷

برنامه ریزی شهری

 

دکتر محمدمهدی عزیزی (مدیر رشته شهرسازی)

۸

طراحی شهری

 

۹

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

دکتر محمدعلی اخوان (مدیر رشته مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی)

۱۰

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

دکتر محمدرضا فراهانی (مدیر رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید)

۱۱

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

دکتر علی گنجیانی (مدیر رشته مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی)

۱۲

مهندسی مکاترونیک

 

دکتر فرشید نجفی (مدیر رشته مهندسی مکاترونیک)

۱۳

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم‌ها

دکتر علی بزرگی امیری (مدیر رشته مهندسی صنایع)

۱۴

مهندسی شیمی

داروسازی

دکتر سهرابعلی قربانیان (مدیر رشته مهندسی شیمی)

۱۵

مهندسی برق

مخابرات سیستم

دکتر امیر مسعود ربیعی (مدیر رشته مهندسی مخابرات)

۱۶

مهندسی در سوانح طبیعی‌

 

دکتر بابک امیدوار (مدیر رشته محیط زیست)

۱۷

مهندسی سیستم‌های انرژی

انرژی و محیط زیست

۱۸

مهندسی طراحی محیط زیست

 

۱۹

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

 

دکتر حسن بادینی (مدیر رشته حقوق خصوصی و اسلامی)

۲۰

حقوق خصوصی

 

۲۱

حقوق مالکیت فکری

 

۲۲

حقوق جزا و جرم شناسی

 

دکتر محسن برهانی (مدیررشته حقوق جزا و جرم شناسی)

۲۳

حقوق بین الملل

 

دکتر رضا طجرلو (مدیر رشته حقوق عمومی و بین الملل)

۲۴

حقوق عمومی

 

۲۵

حقوق نفت و گاز

 

۲۶

ایراانشناسی

ایرانشناسی عمومی

دکتر علی محمد موذنی (مدیر رشته زبان و ادبیات فارسی)

۲۷

زبان و ادبیات فارسی

 

۲۸

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دکتر فرخنده جبل عاملی (مدیر رشته علوم اقتصادی)

۲۹

آموزش زبان انگلیسی

 

دکتر عباسعلی رضائی (مدیر رشته زبان انگلیسی)

۳۰

زبان و ادبیات انگلیسی

 

۳۱

آموزش زبان فرانسه

 

دکتر شاهوردیانی (مدیر رشته آموزش زبان فرانسه)

۳۲

مدیریت امور شهری

 

دکتر عباس نرگسیان (مدیر رشته مدیریت دولتی و مدیریت شهری)

۳۳

مدیریت دولتی

خط مشی گذاری عمومی

۳۴

مدیریت دولتی

مدیریت نیروی انسانی

۳۵

مدیریت دولتی

مدیریت تحول

۳۶

حسابداری

 

دکتر غلامرضا کرمی (مدیر رشته حسابداری)

۳۷

مالی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دکتر وحید محمودی (مدیر رشته مدیریت مالی)

۳۸

مدیریت کسب و کار

استراتژی

دکتر منوچهر انصاری (مدیر رشته مدیریت بازرگانی و MBA )

۳۹

مدیریت کسب و کار

بازاریابی

۴۰

مدیریت کسب و کار

فناوری

۴۱

مدیریت بازرگانی

تجارت الکترونیک

۴۲

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

۴۳

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین المللی

۴۴

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

۴۵

مدیریت رسانه

 

دکتر مهدی شریفی (مدیر رشته مدیریت رسانه)

۴۶

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

دکتر محمدرضا تقی زاده (مدیر رشته مدیریت صنعتی)

۴۷

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

۴۸

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

۴۹

مدیریت صنعتی

مدیریت کیفیت و بهره وری

۵۰

مدیریت صنعتی

مدیریت زنجیره تامین

۵۱

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دکتر مهرداد استیری (مدیر رشته مدیریت منابع انسانی و اجرایی)

۵۲

مدیریت اجرایی

 

۵۳

شیمی

شیمی کاربردی

دکتر سیده فاطمه رهنمای رهسپار (مدیر رشته علوم پایه-شیمی)

۵۴

شیمی

شیمی پلیمر

۵۵

شیمی

نانو شیمی

۵۶

علوم و فناوری نانو

نانو شیمی

۵۷

زیست سلولی و مولکولی

 

دکتر محمد مقیمی (مدیر رشته زیست شناسی)

۵۸

ژنتیک

 

۵۹

میکروبیولوژی گرایش محیطی

 

۶۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

دکتر فواد صیدی (مدیر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

۶۱

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

۶۲

مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی

۶۳

مدیریت ورزشی

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

۶۴

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

۶۵

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

۶۶

کارآفرینی

سازمانی

دکتر محمدرضا زالی (مدیر رشته کارآفرینی)

۶۷

کارآفرینی

فناوری

۶۸

کارآفرینی

کسب و کار جدید

۶۹

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

دکتر حسین حاتمی نژاد (مدیر رشته جغرافیا)

۷۰

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آمایش شهری

۷۱

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور

۷۲

جغرافیای سیاسی

 

۷۳

روانشناسی بالینی

 

دکتر الهه حجازی (مدیر رشته روانشناسی و علوم تربیتی)

۷۴

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

۷۵

مدیریت آموزشی

 

۷۶

مشاوره

 

۷۷

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

دکتر احمد باقری (مدیر رشته الهیات و معارف اسلامی)

۷۸

بهداشت و کنترل مواد غذایی

 

دکتر ابوالفضل کامکار (مدیر رشته بهداشت و کنترل مواد غذایی)