معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۱۹۵۲
معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی

 دکتر سید احمد فیروزآبادی

دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


سوابق اجرایی:

  • مشاور رئیس و عضو هیأت رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران
  • معاون اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی
  • دو دوره مدیریت گروه مطالعات توسعه اجتماعی
  • سردبیری مجله علمی-پژوهشی توسعه محلی (روستایی- شهری)
  • عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ مردم ایران وابسته به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
  • عضو هیأت مدیره انجمن انسان شناسی ایران
  • مدیر گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی روستایی انجمن جامعه شناسی ایران
  • مسئول کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تحصیلات:

  • دکتری، ۱۳۸۴، جامعه شناسی، دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد، ۱۳۷۶، جامعه شناسی، دانشگاه تهران

ارتباط با معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی پردیس:  afirouzabadi@ut.ac.ir