آموزش های آزاد

تعداد بازدید:۳۱۰

- معرفی
یکی از وظایف مهم دانشگاه ها توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و رفع مشکلات و درخواست های سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور می باشد. با عنایت به محدودیت ظرفیت های موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه جریان های متنوع آموزش های عمومی و تخصصی در دانشگاه ها امری ضروری است. با عنایت به این امر، مرکز آموزش های آزاد حرفه ای پردیس البرزدانشگاه تهران با هدف ارتقا و
آگاهی به تقاضای علاقمندان کشور و توسعه کیفی مهارت ها راه اندازی شده است.

-اهداف

  • بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  • آموزش تک درس برای متقاضیان
  • آموزش بر اساس درخواست نیاز و تقاضای جامعه
  • آموزش براساس روندهای جدید موضوعات آموزشی بصورت تخصصی و کاربردی مورد نیا بازار کار و صنعت
  • آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان های دولتی و غیر دولتی
  • آموزش دوره های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه ایی