فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلیپذیرش
 
پردیس البرزعلوم پایه-نانوشیمی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم پایه-نانوشیمی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم پایه-شیمی کاربردی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم پایه-شیمی کاربردی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم پایه-علوم وفناوری نانو- نانو شیمی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-علوم اقتصادی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-علوم اقتصادی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت آموزشی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-کارآفرینی- کسب و کار جدید-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت MBA - استراتژی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-حسابداری-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-حسابداری-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت مالی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت صنعتی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت رسانه-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت منابع انسانی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-مدیریت بازرگانی-کارشناسی ارشد-