فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلیپذیرش
 
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم انسانی-آموزش زبان انگلیسی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم انسانی-آموزش زبان انگلیسی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزمعماری و هنر-ارتباط تصویری-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم انسانی-الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم انسانی-الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم انسانی-ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزمعماری و هنر-برنامه ریزی شهری-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-پژوهش علوم‌ اجتماعی‌-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی و علوم ورزشی - برنامه ریزی و مدیریت ورزشی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی وعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی-کارشناسی ارشد-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-جامعه شناسی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-جامعه شناسی-دکتری تخصصی PhD-
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاری-جغرافیا و برنامه ریزی شهری-کارشناسی ارشد-