پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۸۴۲ شناسه:
محمد كماني دانشجو:
تصحيح انتقادي تذكره السلاطين محمود ميرزاي قاجار با مقدمه و تعليقات عنوان فارسي:
Biographies critical edition with introduction and annotations Crotone Mahmoud Mirza Qajar عنوان انگليسي:

دوره قاجار ، جدا از اهميت سياسي آن از نظر ادبي و تاريخ نويسي نيز دوره اي پراهميت است كه طي آن آثار فراواني در زمينه ادابي و تاريخي نوشته شد.

هنوز منابع بسياري از آن دوره بر جا مانده كه مورد بررسي قرار نگرفته است. تذكره السلاطين ، اثر محمود ميرزا قاجار، پسر فتحعلي شاه از اين دسته منابع است كه تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته و به صورت نسخه ي خطي در كتابخانه ها مانده است.از آن جا كه اين اثر، از آثار تاريخي مهم صدر قاجاريست و بررسي آن، گوشه اي از تازيخ نويسي عصر قاجاري را روشن مي كند، نگارنده برآن شد تا به تصحيح و بررسي اين اثر بپردازد.

استنساخ نسخه اصلي و تطبيق نسخه هاي خطي ديگر، با نسخه اي كه اصل قرار مي گيردبه همراه مقدمه و تعليقات و ... كه با راهنمايي استادان محترم راهنما و مشاور در فصل هاي مختلف تنظيم شده و نتيجه گيري خواهد شد.

چکيده:

تذكره نويسي- دوره قاجار- تذكره السلاطين- محمود ميرزا قاجار- تصحيح نسخه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد منصور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر اكبري استاد مشاور:
دکتر عبدالرضا سيف استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.