پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۶ دفاع:
۷۶۷ شناسه:
محمدرضا عبدلي دانشجو:
تبيين الگوهاي فضايي و گونه‌هاي گردشگري در شهرهاي فرودگاهي (مورد شهر فرودگاهي امام خميني) عنوان فارسي:
Explanation of Spatial Patterns and Tourism Species in Airport Cities, Case Imam Khomeini Airport City عنوان انگليسي:

شهرهاي فرودگاهي به عنوان يك پديده نوين بسته به مقياس و مكان قرارگيري مي‌توانند در برگيرنده منفرد يا توامان الگوهاي فضايي گردشگري باشند. شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه با وسعت قابل ملاحظه-اي در جنوب مادرشهر تهران قرار گرفته، از منابع و جاذبه‌هاي گردشگري فراوان و متنوعي برخوردار است؛ با توجه به توان بالقوه اين محدوده براي تكوين يك مقصد گردشگري جديد، هدف اصلي اين رساله ارايه الگوي فضايي توسعه گردشگري در شهر فرودگاهي امام خميني (ره) است. در واقع اين رساله به دنبال شناخت تنگناها و قابليت‌هاي فضايي در روند گردشگري و نيز نيل به اولويت توسعه گونه‌هاي خاص گردشگري و ديگري شناسايي فضاهاي گردشگري در محدوده مزبور است. در راستاي پاسخگويي به پرسش‌هاي پژوهش و نيز فرضيه‌هاي ارايه شده در اين رساله از روش توصيفي - تحليلي بهره گرفته شده است. با نگرش به اينكه رساله پيش رو جنبه كاربردي دارد و در زمره برنامه‌ريزي فضايي و جغرافيايي است، در گردآوري اطلاعات بيشتر از منابع اسنادي (كتب، مقالات و طرح‌هاي توسعه) استفاده شده است. همچنين به منظور تدقيق اطلاعات، مشاهده و ثبت پيمايشي داده‌ها و مصاحبه با خبرگان شهرهاي فرودگاهي و صاحب‌نظران گردشگري نيز به كار گرفته شده است. جهت سنجش نگرش بازديدكنندگان و گردشگران شهر فرودگاهي از پرسشنامه‌اي كه در بر گيرنده پنج جامعه آماري و حجم نمونه‌هاي مختلف و با روش تصادفي ساده است، بهره‌گيري شده است. براساس يافته‌هاي تحقيق شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در زمره معدود شهرهاي فرودگاهي جهان است كه فرصت تكوين بيش از دوازده گونه گردشگري، در قالب سه الگوي فضايي، «گردشگري شهري، گردشگري روستايي و طبيعت گردي» در محدوده آن وجود دارد؛ بنابر اين مي‌توان گفت اين محدوده از نظر الگوي فضايي گردشگري داراي وضعيت تلفيقي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با توجه به نتايج حاصل از اولويت‌بندي منابع و جاذبه‌هاي گردشگري و مداقه در فهرست ده جاذبه برتر، توسعه و گسترش گردشگري ميراث و گردشگري تجاري از تقدم برخوردار است. مداقه در روند و الگوي حركتي گردشگران بيانگر آن است كه علاوه بر پهنه‌هاي منظور شده جهت فعاليت‌هاي گردشگري، بيشتر گردشگران به صورت خطي و در محور دسترسي اصلي (اسپاين) و تا حدودي مرز جنوبي(در جوار رودشور) حضور دارند.

چکيده:

شهرهاي فرودگاهي، گونه‌هاي گردشگري، شهر فرودگاهي امام خميني، الگوهاي فضايي گردشگري، منابع و جاذبه‌هاي گردشگري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
دکتر احمد پوراحمد استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.