پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۲۸ دفاع:
۶۶۰ شناسه:
حجت اله عباسي دانشجو:
تبيين چالش هاي ناشي از تروريسم رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي و ارايه مدل مناسب براي رويارويي با آنها عنوان فارسي:
Elaboration of the challenges of consequent of media terrorism in social networks and present a proper model to counter them عنوان انگليسي:

پارادايم فناوري اطلاعات، طلوع گفتمان جديدي است كه تاكيدش بر شنيده شدن و ديده شدن گفتمان هاي غير مسلط و گروههاي خاموش جامعه است. يكي از پيامد هاي جامعه شبكه اي برساختن هويت مقاومت در شبكه هاي اجتماعي است. هويت مقاومت در شكل افراطي خود، هويت هاي مشروعيت بخش را به حاشيه مي راند و با اتكا بر شكاف هاي طبقاتي و اجتماعي در صدد بدست گرفتن رهبري روابط اجتماعي و فرهنگي است. با زايل شدن دروازه باني و بي واسطگي در شبكه هاي اجتماعي سمت و سوي قدرت از حاكمان به شهروندان متمايل شده است. گروه تروريستي داعش در سپيده دم اين شبكه ها، رفتارهاي اقتدارگرايانه خود را در كالبد آنها بازتوليد كرد.

در اين تحقيق كه از روش گراندد تئوري(grounded theory) يا تئوري زمينه اي(رهيافت نظام مند استراوس و كربين) استفاده شده است ابتدا مزيت ها و كاركردهاي شبكه هاي اجتماعي توييتر و فيس بوك از طريق روش اسناد و مدارك كتابخانه اي گردآوري شده است و سپس با استفاده از روش هاي مصاحبه عميق با اساتيد دانشگاه، متخصصان، كارشناسان و پژوهشگران رسانه، علوم ارتباطات، علوم كامپيوتر، شبكه هاي اجتماعي و امنيت سايبري به تبيين چالش هاي ناشي از تروريسم رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي و ارايه راهبردهاي رويارويي با آنها پرداخته شده است.

بر اساس اين تحقيق كاربست راهبردها و راهكارهاي فناورانه براي رويارويي با چالش هاي ناشي از تروريسم رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي ناكارآمد بوده و ببار ننشسته اند. از اينرو مدل مناسب براي رويارويي با اين چالش ها بايد بر محور خود تنظيمي (self-regulation)، خودكنترلي (self-control) و خود نظارتي (self-monitoring) كاربران بنيان نهاده شود. همانگونه كه هر فرد يك رسانه است، هر كاربر نيز بايد يك دروازه اطلاعاتي بوده و بايد از طريق آموزش، فرهنگ سازي و اطلاع رساني فعال شده و در قبال جستجو، گردآوري، انتخاب، پردازش و انتشار اطلاعات احساس مسئوليت كند. اين تحقيق در پايان مدلي براي رويارويي با چالش ها با عنوان«نظريه دروازه باني خودگزين شبكه » (NSGT)(Network Self- Gatekeeping Theory) ارايه كرده است.

چکيده:

تروريسم رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي، توييتر، فيس بوك، داعش، مدل دروازه باني خودگزين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد سلطاني فر استاد مشاور:
دکتر نعمت اله فاضلي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.