پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۴ دفاع:
۵۸۶ شناسه:
بهزاد پورفرهمند دانشجو:
ارائه مدل عوامل موثر در بروز رفتارهاي انحرافي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران عنوان فارسي:
Identifying the significant factors in evoking deviant behaviors in Football players of Iran Premier League عنوان انگليسي:

تحقيق حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر در بروز رفتارهاي انحرافي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران انجام شد. روش تحقيق به لحاظ هدف تحقيق از دستۀ تحقيقات كاربردي و از لحاظ روش اجرا نيز در دسته تحقيقات كيفي بود كه با شيوه نظريه داده بنياد (گراندد تئوري) انجام گرفت. جامعه آماري تحقيق شامل كليه مديران باشگاه هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران در فصول شانزدهم و هفدهم و همچنين كارشناسان فوتبال و اساتيد دانشگاهي مرتبط با موضوع بودند كه به شيوه گلوله برفي نمونه گيري شدند. نمونه گيري تا رسيدن به اشباع نظري ادامه يافت كه پس از برگزاري 25 مصاحبه عميق كيفي اشباع نظري حاصل شد. نتايج تحقيق نشان داد: عوامل موثر بر بروز رفتارهاي انحرافي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، سازماني، فردي و وظيفه‌اي مي‌باشد؛ همچنين مؤلفه هاي ابعاد سازماني، ابعاد جمعيت شناختي، و "محيط رقابتي" به عنوان بستر و زمينه مدل و شرايط نرم افزار، سخت افزار و ميان افزار به عنوان شرايط مداخله گر شناسايي شدند كه در كنار راهبردها و پيامدها، مدل مفهومي برخواسته از تحقيق با 15 مقوله اصلي و 46 مقوله فرعي را تشكيل مي دادند.

چکيده:

رفتار انحرافي، ليگ برتر فوتبال، تباني، رشوه، تقلب، دوپينگ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش بهزاد پورفرهمند، محمد خبيري، سيد نصرالله سجادي، مجيد جلالي تحليل كيفي نقش عوامل جمعيت شناختي موثر بر بروز رفتارهاي انحرافي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.