پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۴۱۵ شناسه:
مرتضي نظري كمال دانشجو:
استخراج و شناسايي مواد موثره فيبر هاي پلي ساكاريدي و بررسي اثر سيتوتوكسيك آن بر روي رده سلولي سرطان كبد Hep-G2 و MRC-5 (سلول هاي نرمال فيبروبلاستي ) به عنوان كنترل عنوان فارسي:
Extraction and identification of polysaccharide fiber effective ingredients and Investigat of cytotoxic effect on the liver cancer cell line Hep-G2 and MRC-5 (normal fibroblast cells) as control. عنوان انگليسي:

سرطان در فرآيند تقسيم غيرقابل كنترل سلول‏ها بوجود مي آيد كه به سه علت اصلي آن شامل علل بيولوژيكي (ويروس ها و باكتري ها)، بيوشيميايي (مواد شيميايي)، بيوفيزيكي (اشعه هاي يوني و غيريوني)مي توان اشاره كرد.آنكوژن‏ها، ژن‏ها مهار كننده توموري، ژن‏هاي ترميم كنندهDNA و ژن‏هاي مرگ برنامه‌ريزي شده، چهار گروه از ژن‏هاي خاص هستند كه در هدايت سلول‏هاي سرطاني نقش اساسي دارند.

سرطان كبد (Liver Cancer)ﺳﻮﻣﻴﻦ علت مرگ در ﺳﺮﻃﺎن و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن راﻳﺞ در ﺟﻬﺎن به شمار مي رود . با توجه به پيشرفت در ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎيي در مورد ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ ﻛﺒﺪ ، ﺑﺴﻴﺎري از عوامل ايجاد سرطان كبد از جمله عوامل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ شامل رﮔﺰاﻳﻲ، ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز مي شوند ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪﻃﻮري ﮐـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﯿﺶ از 500 ﻫـﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ 5ﺳﺎﻟﻪ آن ﺑﯿﺶ از 95 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به عدم موفقيت به درمان و مرگ و مير بالاي سرطان كبد به عنوان يكي از شايع ترين انواع سرطان در كشور و جهان ، دستيابي به دارو و متد درماني جديد در سرطان كبد كاملاً ضروري به نظر مي رسد. هدف از انجام اين پايان نامه ، طبق تحقيقات و بررسي هاي صورت گرفته و گزارشات اعلامي مبني بر مشاهدات اثر ضد سرطان در برخي از گونه هاي گياهي فيبري حاوي برخي پلي ساكاريد هاي طبيعي ، استخراج به روش هيدروليز و سيال هاي فوق بحراني و خالص سازي و شناسايي مواد موثره برخي از فيبر ها و پلي ساكاريد هاي گياهي(بهينه سازي فرآيند توليد داروي GMTN ) و مطالعه اثر سميت آن بر روي رده ي سلول سرطان كبد انسان (Hep-G2) و سلول هاي نرمال فيبروبلاستي MRC-5 به عنوان كنترل به روش MTT و مقايسه و تحليل داده ها و همچنين بررسي كمي و كيفي اثر آن و تعيين دز موثره و در صورت امكان بررسي فارموكينتيك و فارماكوديناميك آن مي باشد

چکيده:

استخراج پلي ساكاريد سرطان كبد (Hep-G۲)، رده سلولي MRc-۵ سلول بنيادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين ابوالقاسمي استاد راهنما:
دکتر رضا ضرغامي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.