پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۴۱۴ شناسه:
پارسا عبداله زاده دانشجو:
طراحي كوي مسكوني در بافت مياني شهر تهران: با رويكرد نظريه فرگشت عنوان فارسي:
Residential complex in contemporary context of Tehran metropolis : an evolutionary approach عنوان انگليسي:

سكونت گاه هميشه از مباحث مهم معماري بوده است و طي قرون اشكال مختلفي به خود گرفته است. سكونتگاه ها بخشي از فرآيند فرگشتي(Evolutionary Process) نوع بشر است. ما محافظ زيست شناختي (Biologic)خود را از دست داده ايم و به جاي آن توانايي ذهني ايجاد سكونتگاه ها را بدست آورده ايم. حلزونها و شاه ميگوها مانند موجودات دريايي اوليه داراي سامانه محافظتي زيست شناختي مخصوص هستند كه بر اساس توالي ژنتيكي آنها شكل مي گيرد، خزندگان پوشش محافظ فلسي شكلي دارند كه از آنها در مقابل تهديدات زيستي محافظت مي كند، پستانداران نيز داراي مو و پشم هستند و توانايي يافتن يا ايجاد مكاني براي محافظت از خود را دارا هستند، اما انسانها امكانات كاراندامشناختي (Physiologic)خود را از دست دادهايم، اما توانايي استفاده از ابزار و قوه خلاقه بدست آورده ايم، ما مي توانيم قابليت هاي (Affordances)محيط را بشناسيم و قوانين طبيعت را كشف كنيم. به عبارتي ما خود امكان ساخت ابزار حفاظت از خود را دارا هستيم اما نكته اينجاست كه محصول جديد ما همچنان درسامانه حاكم بر جهان هستي زيست مي كند يعني خود در يك فرآيند فرگشتي قرار مي گيرد. سكونتگاه براي بشر همان چيزي است كه صدف براي موجودات دريايي اوليه بوده است: نمودي از تمام توانايي هاي زيست شناختي موجودات ساكن آن. سكونتگاه در غايي ترين شكل خود به مثابه يك صدف است. بايد درباره ماهيت سكونت گاه ها انديشيد و جور تازه اي آنها را با توجه به نظريه فرگشت تعريف كرد. بايد صدف انسان را كشف كرد و قوانين ايجاد آنرا از نو شناخت.

چکيده:

مسكوني، فرگشت، قابليت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم مطلبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.