پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۶ دفاع:
۳۶۰۸ شناسه:
دينا جعفري دانشجو:
بهينه سازي مدل ترموديناميكي و اعتبار پذيري ساخت سامانه نانو ليپوزومي حامل داروهاي شيميايي و گياهي عنوان فارسي:
Optimization of the thermodynamic model and validation of the synthesis of chemical and herbal Drug incorporating nano-liposome system عنوان انگليسي:

چكيده

سامانه هاي نوين دارورساني در دهه هاي اخير توجه زيادي به خود جلب كرده است. همچنين فناوري نانو در اين سيستم ها، توسعه يافته است. كنترل اندازه، پايداري اين سيستم ها چالش اصلي استفاده از آن هاست. بخش مهمي از اين چالش ها با كنترل و بهينه سازي شرايط عملياتي و مهندسي قابل حل است. از پارامترهاي مهم مربوط به پايداري و اندازه، شرايط عملياتي موجود در مرحله سنتز نانوسامانه مي توان به درجه حرارت، قدرت يوني محلول ها و PH اشاره كرد.

در صورتي كه بتوان مدل ترموديناميكي مناسب با سامانه مورد نظر را يافت مي توان از انجام آزمايشات زمان بر و پر هزينه كه ممكن است بعلت هاي مختلف خطا داشته باشد و اين خطا باعث شود كه نياز به انجام آزمايش مجدد وجود داشته باشد جلوگيري كرد و ساخت سامانه را با دقت بيشتري انجام داد. مطالعات ترموديناميكي مي تواند كمك بزرگي در رفع مشكلات سنتز و پايداري نانوسامانه داشته باشد. اين مطالعات منجر به دست يافتن به مدل هايي مي شود كه در زمينه ترموديناميك مي تواند كمك بزرگي به پيش بيني رفتار سامانه و دارو در مراحل مختلف بكند.

ابتدا لازم است به تعريف و چگونگي ساخت ليپوزوم بپردازيم و سپس عوامل موثر در پايداري و اندازه ليپوزوم هاي حامل دارو را كه تا به حال بررسي شده اند را مورد مطالعه قرار ميدهيم تا بتوانيم مدل ترموديناميكي ارائه شده براي ساخت ليپوزوم را براي سامانه ليپوزومي حامل دارو توسعه دهيم.

چکيده:

نانوليپوزوم، دارورساني،مدلسازي ترموديناميكي، بهينه سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم عموعابديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بي بي فاطمه حقير السادات استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.