پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۳۶۰۳ شناسه:
پارميدا شريعتي دانشجو:
مقايسه آثار تمرين استقامتي شديد و متوسط بر بيان ژن و پروتئين بتا-كاتنين و PPAR گاما در بافت بطن راست رت هاي نر ويستار عنوان فارسي:
Compare the effects of intense and moderate endurance training on the expression of beta-catenin and PPAR gamma proteins in right ventricle of male Wistar rats عنوان انگليسي:

ARVC يك بيماري ژنتيكي عضله قلب است كه با برخي مشخصه ها مانند جايگزيني بافت هاي فيبروزي ليپيدي با ميوسيت هاي طبيعي قلب به خصوص در بطن راست، اختلال عملكرد بطن راست، آريتمي هاي بطني و افزايش خطر مرگ ناگهاني قلبي به ويژه در افراد جوان شناخته مي شود(5). اين بيماري اغلب به دليل جهش در ژن هاي كد كننده پروتئين هاي دسموزومي شامل: دسموپلاكين (DSP)، پلاكوگلوبين (PG)، پلاكوفيلين-2 (PK2)، دسموگلين-2 (DSG2) و دسموكولين-2 (DSC2 )ايجاد مي شود (شكل 1)(6). بنابراين، درحال حاضر ARVC به عنوان بيماري دسمورزمي درنظر گرفته مي شود. در اين مطالعه از دو پروتكل تمرين استقامتي با شدت و مدت زمان متفاوت استفاده خواهد شد(شكل4)(6)(37). رت هاي گروه تمرين جلسات تمرين استقامتي تعيين شده را بر روي تردميل انجام خواهند داد. تردميل داراي خطوط مختلفي خواهد بود كه امكان دويدن براي هر يك از حيوانات را به طور مستقل فراهم مي كند. به منظور اطمينان از اينكه پروتكل تمريني تعيين شده به طور موثري توسط حيوانات انجام شود ميله اي در انتهاي تردميل ها تعبيه خواهد شد كه در زمان برخورد موش با آن يك شوك الكتريكي ضعيف اعمال مي كند. شدت شوك الكتريكي اعمال شده از 3/0 تا 2 ميلي آمپر ثابت خواهد بود كه براي تشويق حيوانات به دويدن بدون اينكه براي آنها ضرري داشته باشدكافي است. دو پروتكل تمريني مورد استفاده در اين پژوهش با يك برنامه پيشرونده دو هفته اي و با تواتر تمريني سه جلسه در هفته شروع خواهد شد. در طول اين دوره، رت هاي گروه تمريني با شدت و حجم بالا، برنامه تمريني خود را با جلسات 10 دقيقه اي دويدن با سرعت 6 متر در دقيقه شروع خواهند كرد كه به تدريج در طول دو هفته به 60 دقيقه دويدن با سرعت 36 متر در دقيقه افزايش خواهد يافت. رت هاي گروه تمريني با شدت و حجم پايين نيز برنامه تمرين خود را با جلسات 10 دقيقه اي دويدن با سرعت 6 متر در دقيقه شروع خواهند كرد كه به تدريج در طول دو هفته به 30 دقيقه دويدن با سرعت 18 متر در دقيقه افزايش پيدا خواهد كرد. پس از پايان دوره دو هفته اي آشناسازي و آماده سازي رت هاي دو گروه 5 جلسه در هفته و به مدت 16 هفته در اين سطح به تمرين خواهند پرداخت. براي اطمينان از موثر اجرا شدن برنامه تمريني جلسات روزانه تمرين تحت نظارت انجام خواهد شد. در اين مطالعه تنها رت هايي كه برنامه تمرين دويدن را با تسلط و به طور خود به خودي انجام دهند و در طول دوره تمرين نهايت 15 (براي گروه تمريني اول) و 7 (براي گروه تمريني دوم) شوك دريافت كنند مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهند گرفت. در طول دوره مطالعه، رت هاي گروه كنترل هيچ گونه فعاليت ورزشي انجام نخواهند داد.

چکيده:

بتا-كاتنين، PPAR گاما، تمرين استقامتي، كارديومايوپاتي آريتموژنيك بطن راست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
دکتر علي اكبرنژاد قره لو استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.