پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۵۹۸ شناسه:
محمدرضا درعلي بني دانشجو:
ساخت ميكرو لوله هاي زيست تخريب پذيري كامپوزيتي از جنس پلي لاكتيك اسيد(PLA) با ذرات استحكام بخش منيزيوم عنوان فارسي:
Poly-lactic acid (PLA) composite microstructure tubes with magnesium reinforcing particles (for making biodegradable stents) عنوان انگليسي:

كاشت استنت از روش‌هاي استاندارد درمان رگ هاي كرونري محسوب مي‌شود. پس از درمان رگ بيمار حضور استنت درون رگ ضرورتي نخواهد داشت. از اين رو مي توان براي اين منظور از استنت هاي تجزيه پذير زيستي استفاده نمود. در اين پژوهش كامپوزيت هاي از جنس پليمر زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد با ذرات تقويت كننده منيزيم با كسر حجمي هاي 1، 3، 5 و 10 درصد ذرات منيزيم به عنوان ماده پايه استنت ساخته و ارزيابي تخريب و مكانيكي شدند. تخريب نمونه هاي حاوي ذرات منيزيم در محلول شبيه ساز مايعات بدن به شكل منطقه اي در مناطق نزديك به ذرات منيزيم رخ داد. با توجه به داده هاي آزمون هيدروژن آزاد شده حد تراوش نفوذ آب در كامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد منيزيم در كسر حجمي بين 3 تا 5 درصد تشخيص داده شد. اثر دوگانه ذرات منيزيم بر بلورينگي و تشكيل فازها در انكسار اشعه ايكس و كالري سنجي پويش ديفرانسيلي هنگام انجماد سريع و كند مشاهده شد. استنت هاي كامپوزيتي ساخته شده قبل و بعد از يك هفته غوطه وري در مايع شبيه ساز مايعات بدن از نظر ريز ساختار در ميكروسكوپ نوري و استحكام مكانيكي بررسي شدند. اثر غوطه وري در بر استنت هاي با 10% حجمي منيزيم با شكست استنت ديده شد. تخريب شديد و زير سطحي در اطراف ذرات منيزيم، نقاط برش ليزر و كاهش استحكام مكانيكي بعد از غوطه وري در استنت هاي كامپوزيتي مشاهده گرديد. در نهايت كامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد با كسر حجمي بين 1 تا 3% ذرات منيزيم به عنوان ماده پايه استنت هاي قلبي با تخريب متفاوت، 5% به عنوان استنت هاي ادراري با تخريب بسيار زياد، زمان حضور و نيروي شعاعي كمتر و كامپوزيت ها با كسر حجمي بيش از 5% منيزيم بدون كاربرد براي استنت ها معرفي شدند. با توجه به اعوجاج شديد كامپوزيت ها با كسر حجمي منيزيم 10% بعد از يك ماه غوطه وري اين كامپوزيت ها بدون كاربرد در استنت شناخته شدند.

چکيده:

كامپوزيت، استنت، زيست تخريب پذير، پلي لاكتيك اسيد، منيزيم،پرينترسه بعدي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد بني اسدي استاد راهنما:
دکتر عليرضا صادقي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.