پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۵۹۳ شناسه:
محمدجواد پاكروان دانشجو:
شناسايي عيوب در پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتالي عنوان فارسي:
Damage characterization in composite laminates using digital image correlation method. عنوان انگليسي:

امروزه استفاده از مواد كامپوزيتي پايه پليمري به دليل خواص مكانيكي خوب، سبكي و عايق بودن نسبت به حرارت، صوت و مقاومت به خوردگي با استقبال روز افزوني در صنايع مختلف مواجه شده است. طي دو دهه اخير كامپوزيت هاي پايه پليمريِ تقويت شده با الياف شيشه داراي ساختار لايه اي، كاربرد فراواني در صنايع هوافضا و اتومبيل يافته اند. در همين راستا استفاده از تست هاي غير مخرب بر روي مواد كامپوزيتي براي بازرسي، شناسايي و مشاهده عيوب در طي سال ها اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است. روش مناسب آزمون غير مخرب نه تنها بايد موقعيت ناپيوستگي يا عيب را مشخص نمايد بلكه مي بايست براي تعيين مشخصات عيب از جمله شكل، اندازه و جهت قرارگيري آن نيز قابل استفاده باشد. در بين روش هاي موجود استفاده از سيستم غير تماسي همبستگي تصاوير ديجيتال براي عيب يابي كامپوزيت ها به دليل مزاياي آن مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش همبستگي تصاوير ديجيتال شكل، موقعيت و اندازه ناحيه خرابي در نمونه هاي شش لايه شيشه/ اپوكسي داراي عيب پارگي الياف با اندازه هاي متفاوتa_n و عمق هاي مختلف L_n تحت مقدار بارگذاري هاي مختلف f_n بررسي شده است. بيشترين مقدار accuracy و ضريب تمركز كرنش مربوط به نمونه با اندازه عيب 25mm، در لايه اول و در 50% بار مورد نياز براي شكست نمونه سالم و كمترين مقدار به نمونه با اندازه عيب 10mm، در لايه ششم و در 10% بار مورد نياز براي شكست نمونه سالم اندازه گيري شده است. با توجه به تطابق قابل قبول نتايج حاصل از روش همبستگي تصاوير ديجيتال با ويژگي هاي مربوط به هر نمونه مي توان اين روش را به عنوان يك روش كارآمد در تشخيص و ارزيابي عيب پارگي الياف در سازه هاي كامپوزيتي استفاده نمود.

چکيده:

آزمون غير مخرب، همبستگي تصاوير ديجيتال، ورق كامپوزيتي، پارگي الياف، ضريب تمركز كرنش، accuracy

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.