پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۱۰ دفاع:
۳۴۹۴ شناسه:
عطيه صلاحمند دانشجو:
بررسي رابطه ميان حقوق كار و حقوق سرمايه‌گذاري خارجي عنوان فارسي:
Investigating the Relationship between Labor Law and Foreign Investment Law عنوان انگليسي:

امروزه كشورهاي ثروتمند كشورهايي هستند كه علاوه بر امكان جذب و بكارگيري سرمايه ها، در ايجاد سازوكار لازم براي مديريت منابع انساني نيز قدرتمند هستند. اين دو عامل چنان پر اهميتندكه درصورت اجتماع، مي توانند سعادت يك كشور را تضمين نمايند. از طرف ديگر ارتباط اين دو عامل چنان پررنگ است كه نمي توان گفت، كدام يك زمينه ي ايجاد ديگري را فراهم مي كند. به تعبير ديگر، تجربه نشان داده است، كشورهايي كه در جذب سرمايه به ويژه سرمايه گذاري هاي خارجي كه با انتقال فن آوري همراه است، موفق بوده اند؛ نرخ بي كار كمتري دارند. اين درحاليست كه شواهد ديگري نشان مي دهند كه قوانين كار كارآمد مي تواند در جذب اين نوع از سرمايه ها و ايجاد بستر اقتصادي مناسب، بسيار مفيد واقع شود. اين نوشتار در نظر دارد با توجه به اهميت عوامل فوق و وضعيت حال حاضر كشور ايران به عنوان يك كشور درحال توسعه، به بررسي قانون كار پرداخته و با نگاهي گذارا به چالش هاي آن، نياز كارفرما را در دنياي بي رحم تجاري امروز مدنظر قرار دهد. تحقيق حاضر همچنين به بررسي سرمايه گذاري خارجي و حقوق كار در ابعاد بين المللي پرداخته و سازمان بين المللي كار و تجارت جهاني را به عنوان دو سازمان سرشناس در اين دو حوزه مورد مطالعه قرار مي دهد. در فصل پاياني نيز دو مقوله ي «تعيين قانون حاكم» و «ارجاع اختلافات به داوري» كه در بيشتر قراردادها پذيرفته شده است، در خصوص قرارداد كار و استخدامي مورد تحقيق قرار گرفته است. در نهايت تلاش حقير در آن است كه نشان دهم كه روابط كار با سرعت زيادي در حال تغيير است و قوانيني كه زماني براي حمايت كارگر از استثمار كارفرما به وجود آمده اند، امروزه نمي توانند در جوامع كارآمد باشند. به عبارت ساده تر اين وظيفه ي دولت است كه با ايجاد بستر مناسب و در نظر گرفتن سازوكار قانوني لازم به حمايت كارگر و كارفرما بصورت توامان بپردازد.

چکيده:

حقوق كار، حقوق سرمايه گذاري خارجي، سازمان بين المللي كار، سازمان تجارت جهاني، تعيين قانون حاكم در قراردادهاي استخدامي، داوري پذيري قرارداد كار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن باديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد غمامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.