پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۴۳۳ شناسه:
نيما حق شناس دانشجو:
طراحي مدل كسب وكار در پلتفرم‌هاي چندوجهي گردشگري عنوان فارسي:
Business model design in tourism multi sided platforms. عنوان انگليسي:

در دهه هاي اخير راهكارها و ابزارهاي كمك كننده بسياري به مديران و تصميم سازان معرفي شده است. يكي از اين ابزارهاي كمك كننده به مديران سازمان ها، مدل كسب و كار مي باشد. فعاليت هر بنگاه تجاري با تدوين يك مدل كسب وكار تبيين مي شود .ذينفعان و فعالان بنگاه هاي اقتصادي همواره به صورت ضمني يا صريح با مفهوم مدل كسب وكار در ارتباطند. اين مفهوم منطق اصلي شركت ها در چگونگي خلق، كسب و ارائه ارزش بنگاه را توصيف مي كند . با وجودي كه استفاده آگاهانه و صريح از مدل كسب وكار در زمان مناسب مي تواند موجب افزايش بهره وري شركت ها گردد، بكارگيري ناصحيح اين مفهوم و ناديده گرفتن اجزاي آن در آغاز كار بنگاه مي تواند باعث زيان هاي قابل ملاحظه و حتي خروج بنگاه از بازار گردد.

بنابراين انتخاب مدل كسب و كار با تركيبي مناسب و در زماني مناسب نه تنها بر عملكرد بنگاه تاثير مي گذارد بلكه به صورت سيسماتيك بر عملكرد شركا، تامين كنندگان و مشتريان نيز تاثير مي گذارد. درك مدلهاي كسب و كار هميشه ساده نيست؛ سازمان مجبور است بسته به عوامل مختلف نظير فناوري، جامعه، فرهنگ، و بازار مدل كسب و كار خود را تغيير دهد. از سويي ديگر چندي است كه پلتفرم‌هاي چند وجهي به عنوان نوعي از كسب‌و‌كار در دنياي امروز نقش مهمي ايفا مي كنند و اغلب كسب‌و‌كارهاي پيشرو در ايران و جهان از تفكر مبتني بر اين مدل بهره مي‌برند. تسهيل معاملات و كاهش هزينه هاي مبادله و جستجو موجب شده است اين مدل از كسب‌و‌كار با استقبال مشتريان همراه شود. از لحاظي كه يك پلتفرم كنترل غير متمركزي بر كل پلتفرم دارد و وجوه پلتفرم به عنوان بخشي جدايي ناپذير از كل پلتفرم است مي توان نتيجه گرفت موفقيت پلتفرم ناشي از مجموعه عوامل مختلفي است كه لزوما در اختيار مالك پلتفرم نمي‌باشد و همه وجوه يك پلتفرم در موفقيت يا عدم موفقيت پلتفرم نقش دارند. با همه اين اوصاف نقش محوري مدل كسب‌و‌كار در پياده سازي و مديريت پلتفرم‌ها مشهود است.

بررسي ها نشان مي‌دهد با وجود اهميت مدل كسب‌و‌كار در كسب وكارهاي مبتني بر پلتفرم كمتر به اين مهم پرداخته شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است كه با تبيين مدل كسب و كار مورد مطالعه كه يك كسب و كار فناوري محور با مدل كسب و كار پلتفرم در حوزه گردشگري مي باشد بتوان نمايي كلي از مدل كسب وكار مبتني بر پلتفرم هاي چندوجهي بر مبناي بوم مدل كسب و كار استروالدر نشان داده شود.

چکيده:

مدل كسب و كار ، پلتفرم ، پلتفرم چند وجهي ، بازار دو جهي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آيت الله مميز استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.