پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۴۰۱ شناسه:
سارا مقدسي دانشجو:
نقش واسطه اي تحول من در رابطه بين عزت نفس و تصوير بدني عنوان فارسي:
the moderation role of ego development between self esteem and body image عنوان انگليسي:

بررسي هاي به عمل آمده مبين آن است كه پايين بودن عزت نفس و داشتن تصوير بدني مختل شده مي‌تواند باعث تلاش‌هايي براي تغيير ظاهر و ساير رفتار هاي ناسازگارانه در فرد شود. براي مثال مي توان به گرسنگي هاي عمدي در اختلالات خوردن مانند آنوركسيا (استيس، 2002، به نقل از: اروين و همكاران، 2019)، سو مصرف الكل و استفاده از سيگار در دختران نوجوان (جونز، 2018) و بوجود آمدن سمپتوم هاي افسردگي (موراي و ريگر،2018) اشاره كرد. همچنين امروزه استفاده نامناسب و يا به كارگيري بيش از حد اعمال جراحي عموما غير ضروري به يكي از مشكلات جدي تبديل شده است كه اين درمان ها اهداف غير ضروري و غير درماني دارند (اسوكين، 2003). نتايج حاصل از تحقيقات (پورآقاجان، آزادفلاح و عطري،1387) نشان داده است كه سطح تحول من در متقاضيان جراحي هاي زيبايي نسبت به افراد عادي، پايين تر است. به اين ترتيب تصور منفي از خود يكي از عوامل اصلي درگير در گرايش به جراحي هاي زيبايي مي باشد (گابوريا،1999). بنابراين تحول من در صورت داشتن تاثير واسطه اي در رابطه عزت نفس و تصوير بدني، مي تواند به عنوان عامل پيشگيري كننده از پيامد هاي منفي عزت نفس پايين و تصوير بدني مختل شده استفاده شود

چکيده:

تحول من - عزت نفس - تصوير بدني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منيژه فيروزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.