پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۳۴۸ شناسه:
جواد محمدبيگي دانشجو:
بررسي رابطه پايه سهام داري با نوسان بازده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The Shareholder Base Hypothesis of Stock Return Volatility : Empirical Evidence عنوان انگليسي:

اين پژوهش مدلي براي سنجش ارتباط ميان پايه سهامداري و نوسان بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه مي كند . پس از بررسي ادبيات نظري موضوع و منابع پايه سهامداري و نوسان بازده و سنجش محدوديت هاي موجود، مدل محاسبه و تدوين گرديد. در نهايت از پنج متغير پايه سهامداري، اهرم، عدم اطمينان عايدات، تقارن اطلاعات و تمركز پرتفوي به عنوان متغيرهاي مستقل استفاده كرديم. همچنين با روش حذف سيستماتيك ، از ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 99 شركت را براي مطالعه انتخاب نموديم . پس از جمع آوري ، نرمال سازي و انجام آزمون هاي ابتدايي و همچنين تحليل هاي آمار توصيفي ، اقدام به سنجش ارتباط از طريق روش EGLS نموده و نهايتا توانستيم وجود ارتباطي معني داري را ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته بيابيم .

چکيده:

تلاطم بازده سهام ، پايه سهام داري ، تركيب سهام داران ، سرمايه گذاران نهادي ، سرمايه گذاران حقيقي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين عبده تبريزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.