پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۳۲۵ شناسه:
ريحانه جعفري زاده دانشجو:
بررسي پديدارگرايانه تجربه زيسته دختران بازمانده از زلزله بم: پژوهش كيفي عنوان فارسي:
A phenomenological investigation of lived experience of survived firls in Bam: qualitative research عنوان انگليسي:

هدف اين تحقيق، بررسي پديدارگرايانه تجربه زيسته دختران بازمانده از زلزله بم است. روش اين تحقيق روش تحليل پديدار شناسائه تفسيري (IPA) انتخاب شد كه يكي از انواع روش هاي كيفي مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه دختران بازمانده از زلزله بم كه در هنگام زلزله بين 6 تا 18 سال سن داشته اند، در نظر گرفته شدند و از روش نمونه گيري هدفمند براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. تعداد نمونه اين پژوهش به دليل اشباع شدن اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، شش نفر در نظر گرفته شد كه براي دسترسي به تجربه مستقيم افراد، مصاحبه عميق نيمه ساختمند مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت پس از تحليل مصاحبه ها، هفت تم اصلي و بيست و دو تم جزئي توسط پژوهشگر از متن مصاحبه ها استخراج گرديد. تم هاي كلي بدست آمده از اين پژوهش بدين قرار هستند: زندگي پيش از زلزله، زلزله، روزهاي نخستين پس از زلزله، بازگشت به زندگي، ترس ، احساسي كه پر رنگ تر شد، دوستي صميمي به نام "حسرت" و تعالي پس از ضربه. تم ها بر مبناي ساخت دروني و توالي زماني موجود در آنها گزارش و تحليل شدند.

چکيده:

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، زلزله بم، تعالي پس از سانحه (PTG)، تجربه زيسته

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي رضا سرافراز استاد مشاور:
دکتر شاهين سخي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.