پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۰۰ شناسه:
شبنم بهراميان دانشجو:
نقش پيش بين تجربه سوءرفتارهاي اوليه و روابط موضوعي درتمييز افراد واجد صفت مرزي از افراد غير مرزي عنوان فارسي:
The predictive role of experience of early abuse and relations in the discrimation of individuls with borderline treat of nonborderline people عنوان انگليسي:

اختلال شخصيت مرزي با پيامد‌هايي مانند بي‌ثباتي عاطفي، روابط بي-ثبات و تكانشگري بارز است. شيوع اين اختلال در جمعيت عمومي در حال افزايش است و به صورت صفت در بين افراد عادي ديده مي‌شود. از دلايل بروز اين اختلال تجارب سوءرفتارهاي اوليه و روابط موضوعي ذكر شده است.پژوهش حاضر در صدد اين است تا در يابد آيا توجه به تجربه سوءرفتارهاي اوليه و روابط موضوعي در افراد مي تواند در تميز افراد داراي صفات مرزي از افراد غير مرزي موثر باشد. به همين منظور پرسشنامه هاي شخصيت مرزي(BPI)، روابط موضوعي بل (BORRTI)و پرسشنامه سوءرفتارهاي اوليه سندرز(CAT) در مراكز عمومي شهر به 206 داوطلب (زن و مرد)داده شد و از اين بين آنها 40 شركت كننده در گروه مرزي و 46 شركت كننده در گروه غير مرزي قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي روابط موضوعي و تجربه سوء رفتارهاي اوليه كودكي به‌جز تنبيه درك نشده، نقش معناداري در تميز دو گروه مرزي و غير مرزي داشتند. همچنين متغيرهاي روابط موضوعي نسبت به تجارب آسيب‌زاي كودكي قدرت بيشتري (نقش بيشتري) در تميز دادن دو گروه از يكديگر دارند.

چکيده:

سوءرفتارهاي اوليه ، روابط موضوعي ،صفت شخصيت مرزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي رضا سرافراز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.