پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۶۰ شناسه:
مهدي شمسي جي دانشجو:
رابطه استحكام من با جرأت‌مندي: نقش تعديل كننده توجه آگاهي عنوان فارسي:
The relation of Ego-strength and assertiveness:Moderating role of mindfulness عنوان انگليسي:

جرأت‌مندي يا ابراز وجود، از مهمترين و اساسي‌ترين مهارتهاي اجتماعي است كه بخشي از مفهوم گسترده مهارتهاي بين فردي و رفتاري را تشكيل مي‌دهد. در جامعه ما افراد زيادي از نوجوان تا بزرگسال، از فقدان جرأت‌مندي در ارتباطهاي خود رنج مي‌برند و اين افراد علاوه بر خودشان، افرادي كه با آنها در ارتباط هستند را نيز دچار آسيب و رنج مي‌كنند. عوامل بسياري بر ميزان جرأت‌مندي افراد تاثير گذارند كه يكي از آنها استحكام من است. استحكام من، توانايي افراد براي تحمل اضطراب، ظرفيت فرد براي تعديل و كاناليزه نمودن فشارهاي غريزي و مطالبات فرامن مي‌باشد و بر حسب كنش‌ها و عملكردهاي من تعريف و سنجيده شده است. توجه‌آگاهي نيز از عوامل تاثيرگذار بر جرأت‌مندي است. ذهن در حالت توجه‌آگاهي از توجهي پذيرا براي ثبت ممتد و خالص‌تر واقعيت مشاهده شده بهره مي‌گيرد. با توجه به اينكه مطالعات در خصوص رابطه بين استحكام من و توجه‌آگاهي با جرات‌مندي انجام شده است با اين حال به بررسي نقش تعديل كننده توجه‌آگاهي پرداخته نشده است، كه پژوهش حاضر به دنبال بررسي اين نقش است.

چکيده:

استحكام من، جرأت‌مندي، توجه آگاهي، بهوشياري، قاطعيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اعظم نوفرستي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.