پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۲۵۱ شناسه:
فرناز نوري دانشجو:
اثر ترفيع قيمت بر خريد اجباري عنوان فارسي:
Effect of price promotion on compulsory purchasing عنوان انگليسي:

رفتار مصرف كننده و رفتار خريد تحت تأثير عوامل گوناگوني از جمله عوامل فرهنگي، اجتماعي، شخصي و روان شناختي قرار دارد. الگوهاي مصرف در گذشته فقط به تأمين حداقل نيازهاي زيستي محدود ميشد، اما در جوامع امروزي خريد و مصرف با الگوهاي جديد قابل تعريف است. گرچه مطالعه علل و عواقب رفتارهاي افراطي و نامطلوب و ناسازگاري هاي هنجاري براي مدت طولاني در سراسر جهان مورد علاقه پژوهشگران بوده است، اما هنوز دانش اندكي در مورد پيدايش و فرآيندهايي كه رفتار خريد اجباري را شكل مي دهد وجود دارد كه اين امر در پژوهش هاي داخلي كه چندان مورد توجه قرار نگرفته است اهميت انجام پژوهش را دو چندان مي نمايد كه در اين راستا ضمن پوشش شكاف تحقيقاتي موجود به شناخت بيشتر جنبه هاي مبهم اين نوع خريد در داخل كشور پرداخته خواهد شد.تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير ترفيع قيمت بر خريد اجباري، شكل گرفته است. براي رسيدن به اين هدف دوازده فرضيه طراحي گرديده است و با مروري بر ادبيات پژوهش از سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بنياني قوي براي ادامه فرايند تحقيق فراهم گرديده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه مشتريان شركت ديجي كالا هستند كه به صورت نامحدود مي باشد. اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي مي باشد و از لحاظ روش از نوع تحقيقات توصيفي است كه با استفاده از روش پيمايش ميداني انجام مي گردد. در اين پژوهش از آمار توصيفي براي توصيفي فراواني داده ها و براي آزمون فرضيات معادلات ساختاري، با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام خواهد گرفت.

چکيده:

خريد اجباري، ترفيع قيمت،رفتار مصرف كننده، رفتار خريد، الگوهاي خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.