پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۲۴۰ شناسه:
شهريار برقعي دانشجو:
بررسي پديدارشناسانه علل سازگاري زوجين با قدمت بيش از پنج سال عنوان فارسي:
Phenomenological study of the causes of adaptation of couples dating to more than five years عنوان انگليسي:

هدف اين تحقيق، بررسي پديدار شناسانه علل سازگاري زوجين با قدمت بيش از پنج سال ايراني است. روش اين تحقيق روش تحليل پديدار شناسانه تفسيري (IPA) انتخاب شد كه يكي از انواع روش هاي كيفي مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه زوج هاي با قدمت ازدواج حداقل پنج سال ايراني در نظر گرفته شدند و از روش نمونه گيري هدفمند براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. تعداد نمونه اين پژوهش به دليل اشباع شدن اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، هفت زوج در نظر گرفته شد كه براي دسترسي به تجربه مستقيم افراد، مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت پس از تحليل مصاحبه ها، هفت تم اصلي و بيست و يك تم جزئي توسط پژوهشگر از متن مصاحبه ها استخراج گرديد. تم هاي كلي بدست آمده از اين پژوهش بدين قرار هستند: ازدواج بالغانه، بينش روانشناختي، تفاهم و همراهي، كيفيت روابط جنسي، اختلافات زناشويي، بحران هاي مشترك و خانواده و اطرافيان. تم ها بر ميناي ساخت دروني و توالي زماني موجود در آنها گزارش و تحليل شدند.

چکيده:

سازگاري زناشويي. مشكلات زناشويي. طلاق. دوام ارتباط. تحليل پديدارشناسانه تفسيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شاهين سخي استاد مشاور:
دکتر مهدي رضا سرافراز استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.