پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۶ دفاع:
۳۲۳۰ شناسه:
كاوه رسولي اسگويي دانشجو:
سنجش موفقيت پروژه بر مبناي رهنمود پروژه النا عنوان فارسي:
measuring project success using Elena project guide عنوان انگليسي:

امروزه، مسئوليت اجتماعي يكي از اركان اساسي توسعه پايدار شركت‌ها، كسب‌وكارها و پروژه‌ها مي-باشد. با وجود آنكه هنوز هم تعريف مشخصي و واحدي از مسئوليت اجتماعي ارائه نشده است، اما عموما، آن را مربوط به وظايف و تعهدات يك كسب‌وكار در قبال جامعه، محيط‌زيست و ذي‌نفعان خود مي‌دانند. تحقيقات بسيار زيادي نشان مي‌دهد كه موضوع مسئوليت اجتماعي، نه تنها براي سازمان‌هاي پروژه محور‌ زياني ندارد، بلكه در بلندمدت باعث سودآوري، افزايش شهرت و مزيت رقابتي مي‌گردد و عمل نكردن به آن، كسب‌وكار را با حوادث بسيار پر هزينه‌اي روبرو مي‌سازد و حتي مي‌تواند به پايان فعاليت آن كسب‌وكار منجر گردد.

در اين پروژهش سعي بر آن شده است كه موضوع مسئوليت‌هاي اجتماعي در شرايط پروژه مورد بررسي قرار گيرد. براي اين كار، ابتدا مطالعات بسياري بر روي مقالات و مدل‌هاي مرجع، استانداردهاي ملي و بين‌المللي و همچنين گزارش‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها به منظور دست‌يافتن به دسته بندي اوليه اين موضوع، صورت گرفته است. سپس، براي نمايش ارتباط اجزا و ابعاد مختلف اين موضوع، يك شبكه مسئوليت اجتماعي چند لايه طراحي گرديده است كه نمايشگر ارتباط بين ابعاد مختلف مسئوليت‌هاي اجتماعي در قبال ذي‌نفعان محتلف پروژه مي‌باشد. همچنين در اين مدل با طراحي و تدوين بيش از 100 شاخص عددي، سعي بر آن شده است كه ميزان اجراي مسئوليت اجتماعي در يك پروژه و همچنين پيامدهاي مئبت و منفي آن بر روي اهداف عملكردي پروژه بر طبق مدل رهنمود النا و ميزان محبوبيت پروژه، سنجيده گردد. براي اعتباريابي اين مدل نظرات كارشناسان و خبرگان پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا به وسيله تكنيك دلفي شاخص‌ها صحه‌گذاري شده-اند. همچنين ميزان ارجحيت شاخص‌هاي پيامدي نسبت به يكديگر و ارتباط دروني آن‌ها با روش‌هاي تحليل شبكه فازي و ديمتل فازي تحليل شده است. در نهايت با استفاده از روش كوپراس خاكستري ، اهميت شاخص‌هاي مسئوليت با توجه به شاخص‌هاي پيامدي در مقايسه با يكديگر مشخص شده و رتبه‌بندي نهايي به دست آمده است.

چکيده:

مسئوليت اجتماعي، پروژه، مديريت پروژه، رهنمود پروژه النا، شاخص عددي، دلفي، تحليل شبكه فازي، ديمتل فازي، كوپراس خاكستري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيامك حاجي يخچالي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.