پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۳۲۰۹ شناسه:
مهشاد درستي نادعلي دانشجو:
شناسايي تاثير كلان داده در موفقيت استارت آپ هاي فناوري محور عنوان فارسي:
Identifying The Impact of Big Data in The Success of Technology Based Start-ups عنوان انگليسي:

كلان داده (بيگ ديتا)، نقش بسيار مهمي در تاثيرات اجتماعي، ايجاد زمينه‌هاي نوآوري و كسب مزيت‌هاي رقابتي بيشتر براي كسب و كارها و به ويژه استارت آپ‌ها ايفا مي‌كند. با كلان داده ها، كسب و كارها مي‌توانند سريع تر، بهتر و با هزينه‌هاي پايين‌تر ياد بگيرند و از فرصت‌هاي پيش رويشان بهره ببرند. به طور مثال، توليدكنندگان مي‌توانند كارآيي محصولات خود را بهبود بخشند و ميزان فروش خود را بيشتر كنند. هر كسب و كاري مي‌تواند با بهره‌گيري از كلان داده‌ها موفقيت آميز باشد، زيرا كلان داده‌ها مزيت رقابتي ايجاد مي‌كند.

هدف اين تحقيق شناسايي تاثير كلان داده در موفقيت استارتاپ‌هاي فناوري محور مي‌باشد و جامعه آماري آن شامل پارك‌ علم و فناوري دانشگاه تهران است، همچنين يك فرضيه اصلي و نه فرضيه فرعي براي بررسي اين هدف در نظر گرفته شده است. پس از طرح مساله و مشخص شدن سوال تحقيق، براي بررسي فرضيه‌ها به جمع‌آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه براي متغيرها پرداختيم.

در اين پژوهش از طريق نرم افزار SPSS به بررسي داده‌هاي آمار توصيفي و آمار استنتاجي پرداختيم و تحليل آماري را از روش همبستگي و رگرسيون استخراج كرديم. در نهايت از نرم افزار PLS معادلات ساختاري (SEM) براي مدل سازي و جواب روابط فرضيات استفاده كرديم، در اين تحقيق مولفه‌هاي كلان داده با متغيرهاي جهاني سازي نوآوري، كاهش هزينه، عملكرد مبتكرانه، بازار جديد و محصول جديد رابطه معني دار و مستقيم دارد.

نتيجه اين تحقيق نشان مي‌دهد كه متغير كلان داده با موفقيت استارتاپ‌هاي فناوري محور در حوزه فناوري رابطه مثبت و معني دار دارد.

چکيده:

كلان داده، موفقيت استارتاپ ها، پارك علم و فناوري، معادلات ساختاري (SEM)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا حجازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آيت الله مميز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.