پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۰۶ شناسه:
پرنيان رافعي دانشجو:
مقايسه عملكرد تفكر آينده نگر رويدادي در افراد سالم و مصرف كنندگان كانابيس: مطالعه اي با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي مغز عنوان فارسي:
Comparison of Episodic Future Thinking in Cannabis Users and Healthy Subjects: an fMRI Study عنوان انگليسي:

در سال هاي اخير توجه پژوهشگران حوزه ي اعتياد به طرز چشمگيري به سمت ماده كانابيس جلب شده است. علت اصلي اين مساله ناشي از شواهد بدست آمده از مطالعات شيوع شناسي است كه گزارش مي دهند كانابيس رايجترين ماده مصرفي در كل دنيا است و 1۸۰ الي 21۰ ميليون مصرف كننده در سراسر جهان دارد (آكادمي ملي علوم، مهندسي، علوم پزشكي،2۰17). اگرچه تاثيرات كانابيس به عنوان رايجترين ماده مورد سوءمصرف در جهان، بر روي چندين عملكرد شناختي و جسماني بطور مفصل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است، اما در مورد كاركرد شناختي تفكر آينده نگر رويدادي تعداد مطالعات بسيار اندك است. تفكر آينده نگر رويدادي به عنوان شبيه سازي ذهني رخدادهاي آتي و به معناي توانايي تجسم خويش در موقعيتهاي احتمالي تعريف ميشود كه نقش مهمي را در فعاليتهاي روزانه افراد ايفا ميكند. مطالعه حاضر سعي دارد تا با مقايسه اين عملكرد شناختي با استفاده از ارزيابي هاي رفتاري و تصويربرداري مغزي (fMRI) در 2 گروه افراد سالم و مصرف كننده كانابيس به اين سوال پاسخ دهد كه آيا مصرف اين ماده با تغيير ساختاري و كاركردي نواحي مغزي مرتبط با تفكر آينده نگر رويدادي ارتباط دارد يا خير. به همين منظور مطالعه ي توصيفي همبستگي حاضر با 4۰ شركت كننده در 2 گروه سالم و مصرف كننده كانابيس با ارزيابي هاي رفتاري و تصويربرداري ساختاري و كاركردي مغزي مورد بررسي قرار ميگيرد.

چکيده:

كانابيس ،تفكر آينده نگر رويدادي ،تصويربرداري تشديد مغناطيسي مغز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جواد حاتمي استاد راهنما:
دکتر اميرحسين بتولي استاد راهنماي دوم:
دکتر تارا رضاپور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.