پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۳۲۰۱ شناسه:
سيدمعين فارغ دانشجو:
بررسي شكل‌پذيري لوله‌هاي فلزي فوق ريزدانه و نانوساختار عنوان فارسي:
Investigation of Ultrafine grained and Nanostructured tubes formability عنوان انگليسي:

در طي سال‌هاي اخير فرايند‌هاي تغيير شكل پلاستيك شديد به منظور توليد مواد فوق‌ ريزدانه و نانوساختار فلزي به شدت در مجامع علمي و صنعتي مورد توجه قرار گرفته‌اند. عامل اصلي اين موضوع خواص فيزيكي و مكانيكي اين مواد است كه در قياس با مواد درشت‌دانه‌ي مشابه بهبود چشمگيري پيدا مي‌كند. از طرفي اغلب مشاهده مي‌شود كه خواص مكانيكي موادِ از جنس فلز كارسرد شده در تمامي جهات يكسان نيست. پديده‌ي فوق كه از آن با نام ناهمسانگردي ياد مي‌شود از مهم‌ترين ويژگي‌هاي فلزات است كه وابستگي زيادي به فرايند شكل‌دهي دارد. به طور دقيق‌تر، ساختار كريستالي كه در حين فرايند شكل‌دهي تشكيل مي‌شود ميزان و كيفيت اين ناهمسانگردي را تعيين مي‌كند. در تحقيق پيش‌رو، لوله‌هاي مسي نانوساختار و ريزدانه به وسيله‌ي فرايند انبساط و اكستروژن تناوبي هيدرواستاتيك لوله در پاس‌هاي مختلف تهيه شده و اثر اين مولفه بر ريزساختار، خواص مكانيكي و رفتار ناهمسانگردي ماده بررسي شده است. در نتيجه‌ي پاس اول از فرايند، ميزان استحكام تسليم در جهت طولي از MPa 75 به MPa 270 و ميزان استحكام نهايي نيز از MPa 207 به MPa 345 رسيده است. در واقع استحكام تسليم به ميزان 260% و استحكام حد نهايي به ميزان 66% رشد داشته‌ است. در جهت محيطي استحكام تسليم از حدود MPa 281 به MPa 325 و استحكام نهايي نيز از MPa 356 به MPa 401 رسيده است. بنابراين، استحكام تسليم به ميزان 15% و استحكام نهايي به ميزان 45% افزايش داشته‌اند. افزايش تعداد پاس فرايند تاثير چنداني بر خواص كششي ماده نمي‌گذارد. ميكروسختي لوله‌هاي فراوري شده تا سه برابر نسبت به لوله‌‌هاي عادي افزايش يافته است. همچنين ميكروسختي اين لوله‌ها در راستاي عرضي بيشتر از راستاي طولي است. توزيع صفحات كريستالي {111} بعد از اعمال فرايند، در راستاي نورد و منظم بوده حال آنكه پيش از آن بسيار پراكنده مي‌باشد. نتايج ريزساختار، ريزدانه شدن قابل توجهي را در راستاي محيطي در قياس با راستاي محوري پس از دو پاس از فرايند نشان مي‌دهد. تحليل مجموعه‌ي نتايج نشان مي دهد كه ناهمسانگردي چشم‌گيري در لوله هاي مسي فوق ريزدانه و نانوساختار وجود دارد.

چکيده:

تغيير شكل پلاستيك شديد، مواد فوق ريزدانه، انبساط و اكستروژن تناوبي لوله، مس خالص، رفتار ناهمسانگردي، خواص مكانيكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود موسوي مشهدي استاد راهنما:
دکتر قادر فرجي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.