پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۵ دفاع:
۳۱۹۷ شناسه:
زهرا علي پناهلو دانشجو:
رابطه ميان سطوح ادراك خود با سن كودك، شاغل يا غير شاغل بودن و تحصيلات مادر در كودكان پسر عنوان فارسي:
corralation between self-undrestanding levels and child's age, mother's employment or unemployment and her education level in male children عنوان انگليسي:

تحقيق حاضر با هدف سنجش سطوح ادراك خود عيني در كودكان پسر و نيز بررسي رابطه ميان سطوح ادراك با شاغل يا غير شاغل بودن مادران و ميزان تحصيلات مادر انجام گرفته است. دانش آموزان پسر شهرستان شهرياردر سه رده سني 7و8 سال، 9و10سال و 11و12سال از طبقه اقتصادي بالا بصورت تصادفي خوشه‌اي انتخاب گرديده و مورد سنجش و مصاحبه قرار گرفتند. در اين پژوهش كه در سال تحصيلي 1398-1397 انجام كرديد، پس از جمع آوري پاسخها و كدگذاري آنها بر اساس دستورالعمل الگوي مربوطه، داده‌هاي كمي با استفاده از مشخصه‌هاي آمار توصيفي، تحليل واريانس چندمتغيري، آزمون t دو گروه مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل شده نشان دادند كه ميان سطوح مختلف ادراك خودعيني با سن كودكان رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد به اين معنا كه با افزايش سن، سطح ادراك از خود در كودكان نيز بالاتر مي‌رود. سطوح تحولي ادراك خود عيني با سطح تحصيلات مادر رابطه معنادار ندارد. همچنين ميان سطوح ادراك خود عيني در پسران با شاغل يا خانه‌دار بودن مادر، رابطه معناداري يافت نشد.

چکيده:

ادراك خود - مادران شاغل - تحصيلات مادر - كودك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منيژه فيروزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.