پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۷ دفاع:
۳۱۹۶ شناسه:
نهال شايگان دانشجو:
تهيه و شناسايي هيبريد MOF-5 با نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 و كاربرد آن براي حذف تركيبات آلي از آب عنوان فارسي:
Preparation and characterization of hybrid MOF-5 by magnetic Fe3O4 nanoparticles and its application in removal of organic compounds from water عنوان انگليسي:

هدف ازاين مطالعه سنتز نانو هيبريد MOF-5 است كه سطح اين محصول با نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 اصلاح شده است كه اين كار به دليل تسهيل در جمع آوري نمونه به كمك ميدان مغناطيسي در مرحله آخر است. MOF-5 از مواد اوليه ي مربوطه شامل نمك فلز روي و ترفتاليك اسيد سنتز و شناسايي مي شود. نانو ذره Fe3O4 نيز از مخلوط نمك آهن Fe3+ و Fe2+ به دست مي آيد و سطح آن به منظور بهبود خواص اصلاح مي شود و آنگاه Fe3O4 اصلاح شده به محلول حاوي MOF-5 اضافه مي شود كه در نهايت هيبريد MOF-5 بدست مي آيد و و به كمك روش هاي طيف سنجي مشخصه يابي مي شود. ماده ي حاصله جهت حذف آلاينده آلي از آب مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اثر تغيير پارامتر هاي فيزيكي در محيط بر كارايي آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

چکيده:

متيل اورانژ، MOF، روش پاسخ سطح، نانو جاذب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا شاكري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.