پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۷ دفاع:
۳۱۸۱ شناسه:
فهيمه اسدي دانشجو:
طراحي و اعتباريابي پرسشنامه سبك زندگي: يك مطالعه‌ ي مقايسه‌اي سبك زندگي در دو گروه باليني و غير باليني عنوان فارسي:
design and validation of lifestyle questionnaire: a comparative study of lifestyle in both clinical and non-clinical groups عنوان انگليسي:

مداخلات سبك زندگي در ابعاد مختلف جسماني و رواني داراي مزيت‌هاي بسياري است. با اين وجود، متخصصان روان-درماني، كمتر به آن توجه داشته‌اند و در روند درماني بيماران خود، از آن غفلت ورزيده‌اند. بنابراين لزوم توجه به سبك زندگي اين افراد و مقايسه‌ي آن با سبك زندگي افراد غيرباليني، حائز اهميت مي‌نمايد. به اين منظور، ساخت و اعتباريابي پرسشنامه‌ي سبك زندگي و مقايسه‌ي سبك زندگي دو گروه باليني و غير باليني، اهداف پژوهش حاضر قرار گرفت. نمونه-هاي اين پژوهش، شامل 210 نفر( گروه باليني: 105 نفر، گروه غيرباليني: 105 نفر) بود كه به روش در دسترس انتخاب شدند؛ به طوري كه 126 زن و 84 مرد مورد ارزيابي قرا گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌ي سبك زندگي(LSQ) محقق ساخته و پرسشنامه‌ي افسردگي و اضطراب BECK بود. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه پرسشنامه‌ي سبك زندگي طراحي شده، از روايي و پايايي كافي و مناسب، به منظور ارزيابي و اندازه‌گيري سبك زندگي افراد برخوردار است. همچنين، نتايج تحليل عاملي نشان داد كه پرسشنامه‌ي سبك زندگي(LSQ)، ابزاري چندبعدي و دربرگيرنده‌ي 7 عامل است. ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه 82/0 و براي هر يك از خرده مقياس‌ها به شرح زير بود: تغذيه‌ي ناسالم 70/0، كيفيت خواب 76/0، تغذيه‌ي سالم 70/0، فعاليت بدني و ورزش 79/0 و آمادگي جسماني 71/0، مراقبت از سلامتي جسماني 70/0، روابط بين فردي70/0. در ارزيابي مقايسه‌اي سبك زندگي افراد باليني و غير باليني، روشن شد كه افراد گروه باليني، از سبك زندگي ضعيف‌تري نسبت به گروه مقابل برخوردارند و همين امر مي‌تواند دليلي را براي لزوم توجه به ابعاد سبك زندگي افراد باليني به روان‌درمان‌گران ارائه نمايد تا شايد بتوانند، روند درماني را تسريع كنند.

چکيده:

سبك زندگي، سلامت روان، پرسشنامه‌ي سبك زندگي، اضطراب، افسردگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيما قرباني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.