پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۶۸ شناسه:
راضيه جمالي هنجني دانشجو:
بررسي ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد مطالعه موردي پرديس عنوان فارسي:
The rapid growth of the population during the عنوان انگليسي:

نقلاب صنعتي، پيامدها و مسائل ناشي از آن، رشد شهرنشيني و گسترش روز افزون شهرها به خصوص مادر

شهرها را در پي داشته است كه به دنال توسعه تدريجي صنعت و سرمايهداري، شهرهاي بزرگ با معضلات

حادي مواجه شدهاند. نظريه شهرهاي جديد براي اولين بار در انگلستان توسط ابنزرهاورد(اواخر قرن نوزدهم،)

در مورد باغشهرها مطرح گرديد. اين شهرها در مجموع 30هزار نفر را در بر ميگرفتند و يك واحد ناحيهاي

را در قالب 10شهر جديد به وجود ميآورند. در اين دوره هدف از ايجاد شهرهاي جديد انتقال جمعيت اضافي

به اين شهرها بوده است(جمشيدزاده، .)69 :138

چکيده:

پرديس-شهرجديد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سعيد زنگنه شهركي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.