پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۵۳ شناسه:
سيده مرجان قرشي نژاد دانشجو:
مطالعه بصري خط و نقش در مسجد جامع عتيق شيراز عنوان فارسي:
Shiraz Jame Atiq mosque, fonts and motife visual study عنوان انگليسي:

چكيده

مسجد جامع عتيق شيراز به عنوان اولين مسجد ساخته شده در اين شهر از اهميت ويژهاي برخوردار است. با توجه به قدمت اين مسجد و تغييرات آن در دورههاي مختلف تاريخي مطـابق بـا موضـوع ايـن پـژوهش كـه مطالعه بصري خط و نقش در مسجد جامع عتيق شيراز است، اهم نقـوش گيـاهي، هندسـي و كتيبـههـاي خوشنويسي به طور جداگانه مورد مطالعه بصري قرار گرفتهاند. در اين مطالعه هنر دورههاي تاريخي ايلخانـان و صفويان با نگاهي دقيقتر بررسي شده است. آرايههاي اين مسجد از نظر شـيوه سـاخت، موضـوع، محتـوا و

محل قرارگيري و همچنين چيدمان رنگي هر دوره تاريخي مورد بررسي قرار گرفته است. عمارت خدايخانه كه در وسط حياط اين مسجد جاي دارد، بنايي خـاص هـم از نظـر معمـاري و هـم از نظـر آرايههاي تزييني است. ايـن بنـا كـه مربـوط بـه دوره ايلخانـان اسـت داراي آرايـههـايي چـون كتيبـههـاي خوشنويسي، نقوش گياهي و هندسي است. تزيينات حجاري شده و كتيبه اصلي اين عمـارت و كليـه نقـوش

موجود از نظر بصري بررسي شدهاند. در دوره صفوي قسمتهاي زيادي در اين مسجد توسعه يافته يا ساخته شده است. قسمتي از تزيينات سر در ورودي اصلي )شمالي(، آرايههاي ايوان جنوبي و قسمتي از ايوان شرقي حاصل تغييرات مسـجد در ايـن دوره است. در دوره صفويان نيز كليه نقوش كه شيوه اجراي بيشتر آنها كاشـيكاري اسـت، از نظـر بصـري بررسـي شدهاند. در ادامه پژوهش وجوه افتراق و اشتراك خط و نقش در دورههاي تاريخي مختلف، با توجه بـه محـل قرارگيري، چيدمان رنگي و چگونگي ارتباط با مخاطب مورد مقايسه و مطالعه بصري قرار گرفتهاند.

چکيده:

مسجد جامع عتيق شيراز، خط، نقش، ايلخانان، صفويان، حجاري، آجركاري.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.