پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۳۱۱۸ شناسه:
مسعود اله وردي دانشجو:
بررسي تاثير ويژگي هاي كميته حسابرسي بر درمانده مالي عنوان فارسي:
Audit committee characteristics in financially distressed and non-distressed in accepted companies in Tehran Stock Exchang عنوان انگليسي:

از آنجا كه علي رغم وجود شرايط درماندگي مالي در مواردي شركت ها به حيات ظاهري خود ادامه مي دهند و به نوعي غير مستقيم منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گيري از فرصت هاي سرمايه گذاري مي شوند از اين جهت تلاش مي شود تا با بهره گيري از تكنيك هاي پيشرفته بتوان از احتمال درماندگي مالي شركت ها در آينده دور نمايي صحيحي بدست آورد، و به پيش بيني عوامل موثر بر درماندگي مالي شركت ها بپردازيم . در اين پژوهش سعي شده كه با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي ، به سنجش درماندگي مالي شركت ها با كمترين خطا، مدل سازي گردد تا بتوان آگاهي سرمايه گذاران و تامين كنندگان مالي را در خصوص تصميم گيري هاي اقتصادي نسبت به شركت هاي گرفتار درماندگي مالي افزايش داد. كميته حسابرسي به عنوان يك ابزار نظارتي، نقش با اهميتي در شركت ايفا مي كند. كميته حسابرسي در بهبود كنترل هاي داخلي و گزارشگري مالي، نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. همچنين كميتة حسابرسي به عنوان بخش مهمي از نظام حاكميت شركتي مي تواند موجب بهبود فرايند گزارشگري مالي و جلوگيري از درماندگي مالي شركت مي شود.هدف كلي از انجام اين پژوهش، بررسي ويژگي هاي كميته حسابرسي(1-استقلال كميته حسابرسي 2- تخصص اعضاي كميته حسابرسي 3- تعداد جلسات كميته حسابرسي 4- اندازه كميته حسابرسي 5 -مدت تصدي اعضا كميته حسابرسي 6-تجربه اعضا كميته حسابرسي) در شركت هاي دچار درمانده مالي و غير درمانده مالي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. تا با ارائه شاخصي هشدار دهنده، مديريت شركت ها را نسبت به جايگاه كميته حسابرسي آگاه سازند و آنها خواهند توانست اقدامات اصلاحي در جهت بهبود وضعيت شركت را به خوبي بكار گيرند. نمونه آماري شامل 900 سال-شركت براي دوره زماني 1391 تا 1396 مي باشد. براي برسي فرضيه هاي پژوهش از رگرسيون لوجيت استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد كه ( 1-تخصص اعضاي كميته حسابرسي 2- تعداد جلسات كميته حسابرسي 3- اندازه كميته حسابرسي 4 -مدت تصدي اعضا كميته حسابرسي 5-تجربه اعضا كميته حسابرسي) ارتباط منفي و معناداري با درماندگي مالي شركت ها دارند، و بين استقلال كميته حسابرسي و درماندگي مالي شركت ها ارتباط منفي و معناداري وجود ندارد. همچنين با استفاده از آزمون t وابسته به برسي" تشكيل كميته حسابرسي و بهبود عملكرد مالي شركت ها" پرداختيم . كه نتيجه اين آزمون نشان داد، كه بين تشكيل كميته حسابرسي و بهبود عملكرد مالي شركت ها رابطه معناداري وجود دارد.

چکيده:

درماندگي مالي - كميته حسابرسي -شبكه هاي عصبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيتا مشايخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كاوه مهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.