پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱ دفاع:
۳۱۱۶ شناسه:
ابراهيم محمدي ده چشمه دانشجو:
بررسي عددي رفتار خستگي و ارتعاشي تير يكسرگيردار حاوي ترك زاويه دار عنوان فارسي:
fatigue and vibration behavior analysis of the geometric discontinuity beam with finite element method عنوان انگليسي:

امروزه و از ديرباز استفاده از قطعات مكانيكي با ناپيوستگي هندسي در ساخت و توليد سيستم هاي مكانيكي به منظور تامين اهداف مورد نظر بسيار گسترده بوده است و اكنون شناسايي رفتار مكانيكي اين نوع قطعات از اهميت بالايي برخوردار است. ترك به عنوان يك عيب كه در اثر مرور زمان و شدت و مد بارگذاري در قطعه شكل مي گيرد، از جمله اين ناپيوستگي ها محسوب مي شود. در اين پايان نامه به بررسي عددي رفتار خستگي يك تير يكسر گيردار با ابعاد 05/0×2/0×2 متر با ترك زاويه دار پرداخته شده است. ترك به طور جداگانه در سه موقعيت مختلف از تير مورد بررسي قرار گرفته است. دامنه بارگذاري به صورت خمشي يكبار با حداكثر نيرويKN8 و بار ديگر با حداكثر نيروي KN19در نسبت تنش (Fmin/ Fmax)‌هاي مختلف بين بازه 0 تا 1 انجام شد. . مقايسه نتايج تحقيق حاضر با آزمايش هاي تجربي موجود صحت نتايج را نشان مي دهد. مشاهده شده كه با افزايش نسبت تنش، درصد افزايش عمر نمونه به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در نسبت تنش هاي مختلف بيشترين افزايش عمر مربوط به ترك واقع در فاصله 63/1 متري از انتهاي گيردار تير مي باشد. همچنين در بررسي هاي انجام شده اين نتيجه حاصل شد كه اخرين موقعيتي از ترك در تير كه با حداكثر نيروي KN8 دچار خستگي مي شود، در فاصله 70/1 متري از انتهاي گيردار تير مي باشد كه با طي كردن حداكثر عمر خستگي مي توان گفت عمر بي نهايت را طي مي كند. در بررسي ديگري كه از نتايج اين پژوهش بدست امد ميزان عمر خستگي براي ترك با طول هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد كه افزايش طول ترك با كاهش عمر خستگي ترك رابطه مستقيم دارد. در انتها با مدلسازي المان محدود، مسير رشد ترك كه در بسياري از ازمايشات تجربي بعلت عدم مقاومت قطعه تا استحكام نهايي، قابل پيش بيني نيست، به طور صحيح ترسيم شد

چکيده:

ترك، تير الومينيومي ترك دار، ترك زاويه دار ، خستگي، نسبت تنش، نيروي خمشي الاستيك موقعيت ترك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود موسوي مشهدي استاد راهنما:
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.