پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۶ دفاع:
۳۰۸۹ شناسه:
اميد محمودزاده دانشجو:
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران)شركت فرودگاههاي كشور) عنوان فارسي:
Studying the effect fo the social capital on organizational commitment and organizational citizenship behavior(Iran Airport and Air navigation Company) عنوان انگليسي:

هدف اصلي تحقيق:

بررسي و تعيين تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان

اهداف فرعي تحقيق:

بررسي و تعيين تاثير سرمايه اجتماعي ساختاري بر تعهد سازماني

بررسي و تعيين تاثير سرمايه اجتماعي رابطه اي بر تعهد سازماني

بررسي و تعيين تاثير سرمايه اجتماعي شناختي بر تعهد سازماني

بررسي و تعيين تاثير سرمايه اجتماعي ساختاري بر رفتار شهروندي سازماني

بررسي و تعيين تاثير سرمايه اجتماعي رابطه اي بر رفتار شهروندي سازماني

بررسي و تعيين تاثير سرمايه اجتماعي شناختي بر رفتار شهروندي سازماني

بررسي و تعيين تاثير تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

چکيده:

تعهد سازماني ,رفتار شهروندي سازماني,سرمايه اجتماعي ساختاري,سرمايه اجتماعي رابطه اي و سرمايه اجتماعي شناختي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.